linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m117DM O Gminie / Aktualności - Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2013/2014
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2013-08-09

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych
na rok szkolny 2013/2014

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 818)  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników   i materiałów dydaktycznych - ogłasza się możliwość skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

1. W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia  i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.
2. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
3. Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny. Do wniosku należy tylko załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
4. Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).
5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl. II, III i V, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę przekracza 456,00 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie,  z uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.
6. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
7. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie ustalonym do 13 września 2013 r.
8. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Wielka Wieś będzie  wynosić:
1) dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów:
a)  klas I - III szkoły podstawowej, (słabowidzących, niesłyszących,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
b) klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; do kwoty 225 zł
3) dla uczniów:
a) niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej (z wyjątkiem uczniów słabowidzących),
b) klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł. do kwoty 770 zł
4) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
5) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,  (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi), niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. do kwoty 325 zł
6) dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedna  z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym); korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł. do kwoty 770 zł
7) dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum ( słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi);  niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. do kwoty 350 zł
8) dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum (niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi):  korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;   w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł. do kwoty 607 zł.
9. Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) za zakupione podręczniki nastąpi do dnia 22 listopada 2013 roku.
10. Dodatkowe informacje można otrzymać w szkołach lub w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Wielka Wieś z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4;  tel. 12/419-17-06  w. 21

Wnioski dostępne są u dyrektora szkoły lub do pobrania.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 
Wniosek nr 1 - dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej

Wniosek nr 2 - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „Wyprawka szkolna 2013”.

Zarządzenie Nr 70/O/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 sierpnia 2013 r., w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników, objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

-

Pliki do pobrania:


Pobierz plik: Wniosek 1  Wniosek 1Pobierz plik: Wniosek 2  Wniosek 2Pobierz plik: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „Wyprawka szkolna 2013”  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „Wyprawka szkolna 2013”
Zobacz archiwalne aktualności 2012 - Zobacz archiwalne aktualności 2011 - Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry