Telefony alarmowe do służb ratowniczych

112    CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
999    Pogotowie Ratunkowe
998    Straż Pożarna
997    Policja
992    Pogotowie gazowe
991    Pogotowie energetyczne
605-538-414, 605-760-308 Wodociągi i kanalizacja
Numer 112 to uniwersalny bezpłatny numer, pod który można dzwonić   w razie nagłego wypadku, zagrożenia życia, zdrowia, mienia oraz środowiska naturalnego.  Można także zgłaszać nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek opiekujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz domów pomocy społecznej.

Komenda Powiatowa Policji
ul. Łokietka 205,
31-263 Kraków
oficer dyżurny KPP w Krakowie:
Telefon: 47 83 57 600
Faks: 47 83 57 602
e-mail: kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl

Dzielnicowi:
st. post. Dawid Chmielowiec
rejon nr 6 - Giebułtów, Modlnica, Modlniczka,Tomaszowice
Tel. kom.: 608 561 614
Telefon: 47 83 22 155
e-mail: dzielnicowy.wielkawies1@kpp-krakow.policja.gov.pl

sierż. Grzegorz Kałwa
rejon nr 7 - Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Wielka Wieś, Wierzchowie
Tel. kom.: 608 561 240
Telefon:47 83 22 155
e-mail: dzielnicowy.wielkawies2@kpp-krakow.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie
ul. Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków
Telefon: 47 832 11 50
Faks: 47 832 11 51
e-mail: dyzurni-kp-zielonki@kpp-krakow.policja.gov.pl

Kierownictwo:
Komendant: podkom. Krzysztof Kubicki
Zastępca Komendanta: asp. Rafał Derwisz

Zasięgiem działania obejmuje gminy: Zielonki, Michałowice i Wielką Wieś.
Alarmowy numer telefonu: 112

Posterunek Policji w Białym Kościele
ul. Królowej Jadwigi 4, 32 - 089 Biały Kościół
Telefon: 47 832 21 50
Faks: 47 832 11 51
e-mail: dawid.sarota@kpp-krakow.policja.gov.pl

Kierownik: mł. asp. Dawid Sarota
Tel. kom.: 518 959 377
Telefon: 47 832 21 50

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo.
Policjanci pełnią dyżur w posterunku w poniedziałki i środy w godz. 10:00 – 14:00 oraz w piątki w godz. 10:00 – 17:00, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Całodobowo funkcjonuje Komisariat Policji w Zielonkach oraz Komenda Powiatowa Policji w Krakowie.

Posterunek Policji w Białym Kościele podlega pod Komisariat Policji w Zielonkach.
Zasięgiem działania obejmuje gminę: Wielką Wieś.
Alarmowy numer telefonu: 112

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Telefon alarmowy 998  

Strażacy działający w 9 Ochotniczych Strażach Pożarnych zapewniają bezpieczeństwo  mieszkańcom Gminy Wielka Wieś. Na terenie Gminy działa Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych, typu „S”, posiadających na wyposażeniu samochody bojowe; w tym 3 jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W szeregach OSP zrzeszonych jest 307 członków. Na terenie Gminy działa również 8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP działa w składzie:
Prezes – Rafał Litewka
Wiceprezes – Bartłomiej Jastrzębski, Dominika Grzybowska, Janusz Hojda
Komendant Gminny – Ryszard Tekiela
Zastępca Komendanta Gminnego – Konrad Bujak, Arkadiusz Grudzień
Sekretarz – Szymon Szumny
Skarbnik - Maksymilian Czuba

Członkowie:
Łukasz Mazela
Marcin Majewski
Mariusz Jurek
Maciej Słaboń
Karol Górski
Przemysław Baran
Krzysztof Witek
Przemysław Baran

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego:
Roman Leśniak
Krzysztof Kwiecień
Przemysław Górski
Jarosław Kozień
Józef Kozień

Na terenie Gminy Wielka Wieś działa 9 Ochotniczych Straży Pożarnych:

Ochotnicza Straż Pożarna Będkowice
pl. Rynek 9, 32-089 Będkowice
https://www.facebook.com/OSPBedkowice1924/
ospbedkowice@wielka-wies.pl
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Ochotnicza Straż Pożarna Bębło

ul. Sportowa 14, 32-089 Bębło
https://www.facebook.com/Beblo998/
ospbeblo@wielka-wies.pl
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Ochotnicza Straż Pożarna Biały Kościół

ul. Św. Floriana 15, 32-089 Biały Kościół
https://www.facebook.com/1008310289181041/
ospbialykosciol@wielka-wies.pl
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Ochotnicza Straż Pożarna Czajowice

ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice
https://www.facebook.com/OSP-Czajowice-439698133451302/
ospczajowice@wielka-wies.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Giebułtów
ul. Orlich Gniazd 30, 32-085 Giebułtów
https://www.facebook.com/ospgiebultow/
ospgiebultow@wielka-wies.pl
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Ochotnicza Straż Pożarna Modlnica

Św. Wojciecha 60, 32-085 Modlnica;
http://www.ospmodlnica.bho.pl/
https://www.facebook.com/osp.modlnica/
ospmodlnica@wielka-wies.pl
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Ochotnicza Straż Pożarna Modlniczka

ul. Wrzosy 3, 32-085 Modlniczka
https://www.facebook.com/OSP-Modlniczka-286166025197471
ospmodlniczka@wielka-wies.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszowice

ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
https://www.facebook.com/OSP-Tomaszowice-362016007151719/ 
osptomaszowice@wielka-wies.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Wielka Wieś

ul. Krakowska 51, 32-089 Wielka Wieś;
https://www.facebook.com/OSPWielkaWies
ospwielkawies@wielka-wies.pl
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
• MDP Modlnica
• MDP Tomaszowice
• MDP Będkowice
• MDP Bębło
• MDP Biały Kościół
• MDP Wielka Wieś
• MDP Giebułtów
• MDP Czajowice

 

Poradniki RSO - Regionalny System Ostrzegania

Alarm bombowy (doc, pdf, wersja graficzna), Alarmowanie i ostrzeganie (doc, pdf, wersja graficzna),
Bezpieczne fajerwerki (doc, pdf),
Bezpieczny wypoczynek (doc, pdf, wersja graficzna),
Burze i nawałnice (doc, pdf, wersja graficzna),
Katastrofy budowlane (doc, pdf), wersja graficzna),
Niebezpieczna przesyłka (doc, pdf, wersja graficzna),
Niewypały i niewybuchy (doc, pdf, wersja graficzna),
Pierwsza pomoc (doc, pdf),
Powódź (doc, pdf),

wersje graficzne: 
w sytuacji zagrożenia powodziowego,
przed powodzią,
ewakuacja
w czasie powodzi,
po powodzi,
Pożar w budynku mieszkalnym (doc, pdf, wersja graficzna),
Skażenie substancją toksyczną (doc, pdf, wersja graficzna),
Upały (doc, pdfwersja graficzna),
Ważne informacje (doc, pdf),
Wichury (doc, pdf, wersja graficzna),
Zagrożenie terrorystyczne (doc, pdf, wersja graficzna),
Zatrucie czadem (doc, pdf),
Zatrucie substancjami psychoaktywnymi (doc, pdf),
Zima (doc, pdf).

Obrona cywilna

CELE I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

Obrona cywilna ma na celu ochronić ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:
- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
- organizowanie ewakuacji ludności,
- przygotowanie budowli ochronnych
- zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
- zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
- udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
- walkę z pożarami,
- przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
- ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
- organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
- zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,
- doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
- doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, - doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.

Formacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej i bezprzewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi).

Obrona cywilna - 1

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:
- systemy alarmowe miast;
- centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej;
- radiowęzły radiofonii przewodowej;
- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia powyższa tabela.
PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się;
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
- pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
-przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
- nałożyć indywidualne środki ochrony:
- udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki;
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
- jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy w sposób zorganizowany opuścić schron (ukrycie).

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Nr alarmowy telefonii kom. 112
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 12 41-91-707

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAGROŻEŃ

Obrona cywilna - 2

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: