A A A

Gospodarka Odpadami Komunalnymi Szanowni Państwo

Informujemy, że mamy za sobą kolejny przetarg na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielka Wieś".


Łączna kwota, którą musimy zapłacić, aby system funkcjonował przez kolejne trzy lata, to 4 278 000,00 zł (na tę kwotę składają się, m.in.: koszty opłat za wywóz odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, koszty obsługi systemu).


Zadanie, realizować będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma SUEZ Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa, została zawarta na okres trzech lat, tj. od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Istotną zmianą jest fakt, iż w miesiącach kwiecień-wrzesień, zbiórka odpadów segregowanych, będzie odbywać się co dwa tygodnie, co jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców oraz stanowiło jedno z kryterium przetargowych.


Najważniejsza zmiana będzie dotyczyła stawki za odbiór odpadów komunalnych.


Od stycznia 2017 roku, wprowadzona zostanie jednolita stawka dla wszystkich mieszkańców, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane, bez względu na ilość osób zamieszkałych. Z tym, że zgodnie z zaproponowaną przez Wójta Gminy i przyjętą przez Radę Gminy uchwałą, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), całkowicie będzie zwolnione z opłaty. Informacje, dot. Karty Dużej Rodziny, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Do dokonania zwolnienia, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której naliczona zostanie opłata w nowej wysokości, uwzględniająca przysługujące zwolnienie. Do deklaracji, należy dołączyć kserokopie Kart Dużej Rodziny, wszystkich członków rodziny wielodzietnej.  Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego założenia uwzględniają doświadczenia zdobyte przez ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz Państwa sugestie.


Informujemy, iż w wyniku ww. zmian, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji chyba, że będą korzystać ze w/w zwolnienia, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.


Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 r.
Harmonogram Bębło.pdf Harmonogram Będkowice.pdf Harmonogram Biały Kościół.pdf Harmonogram Czajowice.pdf Harmonogram Giebułtów.pdf Harmonogram Osiedle Murownia.pdf Harmonogram Szyce.pdf Harmonogram Modlniczka.pdf Harmonogram Prądnik Korzkiewski.pdf Harmonogram Tomaszowice.pdf Harmonogram Wielka Wieś.pdf Harmonogram Wierzchowie.pdf Harmonogram Modlnica.pdf


Właściciele nieruchomości otrzymali indywidualny numer rachunku bankowego wraz z informacją o wysokości opłat i terminarzem płatności. Gmina nie  wystawia faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie ma w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.  Opłatę należy wpłacać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca, według harmonogramu zawartego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczonej na podstawie złożonej przez Państwa do Gminy deklaracji.


Udogodnieniem dla mieszkańców jest również wprowadzona Uchwałą nr XXIX/312/2013 z 28.05.2013 r. możliwość płacenia u inkasenta tj. inkaso, jako dodatkowy sposób poboru opłaty  • wykaz punktów inkaso, gdzie będzie można dokonywać opłat za śmieci gotówką

l.p.

Miejscowość

inkasent

lokalizacja

data

godziny

1.

Bębło

Krystyna Janecka

dom/ul. Krakowska 140

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

2.

Będkowice

Wiktor Gąska

remiza OSP pl. Rynek 9

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

3.

Biały Kościół

Andrzej Szumny

dom/
ul. Królowej Jadwigi 2

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

4.

Czajowice

Andrzej Kowalik

budynek komunalny
(remiza OSP)
ul. Kasztanowa 2

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

5.

Giebułtów

Lilianna Wilk

budynek wielofunkcyjny
ul. Orlich Gniazd 30

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

6.

Modlnica

Wojciech Mazur

Szkoła Podstawowa w Modlnicy

19-20*
każdego miesiąca

1400-1700

7.

Modlniczka

Józef Górska

budynek wielofunkcyjny
(przedszkole, remiza OSP)
ul. Św. Faustyny 5

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

8.

Prądnik Korzkiewski

Elżbieta Woźniczka

dom/ul. Ojcowska 74

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

9.

Szyce

Joanna Jasińska

dom/Szyce 129

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

10.

Tomaszowice

Ryszard Tekiela

budynek komunalny
(remiza OSP)
ul. Krakowska 85

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

11.

Wielka Wieś

Mateusz Indyka

dom/ul. Stroma 1

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

12.

Wierzchowie

Jadwiga Kowalska

dom/ul. Spacerowa 4
19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

* - w przypadkach gdy termin zbierania opłaty śmieciowej pokrywa się z dniami świątecznymi, bądź z niedzielami, termin możliwej zapłaty przesuwa się na dzień roboczy następujący po tej dacie.


W razie pytań bądź wątpliwości można kontaktować się z Urzędem Gminy – Referat Podatków i Opłat tel. (12) 419-17-01…04 wew. 131,181 lub na adres e-mail odpady@wielka-wies.pl

2017-04-24