Przyjmowanie stron:

Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00
Wtorek - czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
Piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

Istniejący podstawowy układ drogowy gminy obejmuje:

 • drogi krajowe:    
  • krótki odcinek drogi ekspresowej S-7 – węzeł Radzikowskiego;
  • wspólny odcinek dróg krajowych nr 7 i nr 79 w południowej części gminy o długości 2,4 km;
  • drogę krajową nr 94 Modlniczka – Olkusz o długości 12,6 km;
 • krótki odcinek drogi wojewódzkiej nr 794 przebiegający wzdłuż granicy w Giebułtowie;
 • posiadające nawierzchnie twarde drogi powiatowe o łącznej długości 11,8 km:
  • Rudawa – Modlniczka – o długości 1,0 km;
  • Więckowice – Będkowice – Bębło - o długości 6,9 km;
  • Zabierzów – Bolechowice – Biały Kościół – o długości 1,5 km;
  • Kraków – Giebułtów – o długości 2,4 km.

Układ uzupełniający stanowią drogi gminne, których długość wynosi 101,0 km. Drogi te w 90 % posiadają nawierzchnie utwardzoną. Sieć dróg gminnych jest bardzo dobrze rozwinięta, jednak w związku ze znacznym wzrostem budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy konieczna jest systematyczna jej rozbudowa oraz poprawa stanu technicznego. Konieczne jest podjęcie działań związanych z modernizacją istniejących dróg gminnych oraz uzupełnieniem chodników dla ruchu pieszego.

W obrębie gminy największe natężenie ruchu drogowego, szacowane na ok. 14,5 tys. pojazdów na dobę, odbywa się drogą krajową nr 7. Duże obciążenie ruchowe, ze znacznym udziałem ruchu ciężkiego, występuje również na drogach krajowych nr 79 i 94, które pełnią aktualnie funkcję dróg alternatywnych dla płatnej autostrady A-4. Dotyczy to szczególnie drogi nr 94 przebiegającej przez centralne części Szyc i Białego Kościoła.

Gmina zarządza ujęciami wód podziemnych znajdującymi się w miejscowościach: Będkowice, Bębło, Biały Kościół, Giebułtów, Prądnik Korzkiewski, Wielka Wieś, z których korzysta 98 % mieszkańców gminy. Wodociągi gminne zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych. Łączna długość sieci magistralnej wynosi 3 km, natomiast rozdzielczej 77,8 km.

Gmina Wielka Wieś nie ma w pełni zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. W całości w sieć kanalizacyjną zaopatrzony jest Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Wielka Wieś. Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła około 40 km. Do sieci tej podłączonych było 750 gospodarstw, co stanowi około 22,4 % wszystkich gospodarstw na terenie gminy.

Ścieki komunalne z Giebułtowa, Szyc i Wielkiej Wsi odprowadzane są do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Giebułtowie administrowanej przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Wielkiej Wsi. Odpady z tej oczyszczalni wywożone są na składowisko w Bukowinie, natomiast ścieki z Modlniczki odprowadzane są do Krakowa.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: