Apel Wójtów i Burmistrzów Gmin SMK

Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na zbliżający się kolejny okres grzewczy, przypominamy, że dbałość o jakość powietrza to nasza wspólna sprawa, wymagająca nie tylko zdecydowanych działań gminy, ale również aktywnego udziału mieszkańców. Przypominamy, że od lipca 2017 roku w Małopolsce zakazane jest spalanie węgla o uziarnieniu mniejszym niż 3 milimetry. Dlatego apelujemy, aby nie kupować i nie spalać węgla złej jakości, w szczególności mułów i flotów węglowych.

Z poważaniem
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin tworzących Metropolię Krakowską

Bądźmy razem w walce o czyste powietrze

 

 

Program Czyste Powietrze 

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Wielka Wieś

• Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 548
• Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 458
• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 249
• Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 465 479,77 zł

*stan na dzień 31.03.2024 r.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Ważne informacje dla Beneficjentów:

Gminy punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Ekodoradcy udzielają informacji o zasadach programu oraz wspierają mieszkańców w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.
UWAGA!!! Organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest

Punkt zlokalizowany jest w w Urzędzie Gminy Wielka Wieś i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu, tj:
• poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00
• wtorek - czwartek w godzinach 7.30 – 15.30
• piątek w godzinach 7:30 – 14:00

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfos.krakow.pl/.

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, zmiany obejmują m.in.
• podwyższenie progów dochodowych,
• zwiększenie wysokości dotacji
• możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.

Jednocześnie i przede wszystkim Program promuje kompleksową termomodernizację, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych Beneficjentów. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze – obowiązujący od 03.01.2023 r.

Załącznik nr 1 do Programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do Programu – koszty kwalifikowane dla podstawowego poziomu dofinansowania 

Załącznik nr 2a do Programu – koszty kwalifikowane dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Załącznik nr 2b do Programu – koszty kwalifikowane dla najwyższego poziomu dofinansowania

Nowe progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji:
1) Część I dla poziomu podstawowego:
• maksymalna kwota dotacji: 66 tys.
• dochód roczny właściciela/beneficjenta do 135 tys. zł
2) Część II dla poziomu podwyższonego
• maksymalna kwota dotacji: 99 tys. zł
• progi dochodowe: 1894 zł netto (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł netto (gospodarstwo jednoosobowe)
3) Część III dla poziomu najwyższego
• maksymalna kwota dotacji: 135 tys. zł
• progi dochodowe: 1090 zł netto (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł netto (gospodarstwo jednoosobowe)
Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinien uzyskać do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o dochodach są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szycach, Plac Wspólnoty 2.

Wnioskowanie krok po kroku:
1. Wypełnij ankietę niezbędna do złożenia wniosku
Lub przygotuj:
• księgę wieczystą lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,
• zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),
• zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze
względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom
dofinansowania),
• zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
• umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem)
2. Załóż i aktywuj konto na Generatorze wniosków o dofinansowanie https://gwd.nfosigw.gov.pl/
3. Umów się na spotkanie z ekodoradcą gminnym w celu wypełnienia wniosku o dofinasowanie.
4. Wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zostanie przekazany przez Urząd Gminy Wielka Wieś do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
5. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymasz pismo lub maila z informacją o zawartej umowie wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji.

Uwaga! Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: