Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości - LGD KPK

Nabór 1/2017
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwaną dalej „LSR”, przez:

a) rozwijanie działalności gospodarczej,

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18.04.2017 do 04.05.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. od 7.30 do 15.30 po uprzednim zarejestrowaniu się wnioskodawcy i wgraniu wniosku w wersji elektronicznej na Platformie Obsługi Projektów (POP) udostępnionej na stronie internetowej www.lgd.witkac.pl.

Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie: Rozwijanie istniejących na obszarze LGD przedsiębiorstw, prowadzące do utworzenia nowych miejsc pracy, z innowacyjnym wykorzystaniem lokalnego potencjału i zasobów.

Wskaźnik: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystującego lokalny potencjał i zasoby; liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

Warunki udzielenia wsparcia:
1.Zarejestrowanie Wnioskodawcy i wgranie wniosku o przyznanie pomocy
z załącznikami do systemu www.lgd.witkac.pl
2.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu.
3.Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.koronakrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  17.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 000 000,00 zł.

1 beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości 200 000,00 zł.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1.    Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami- 2 komplety
2.    Wniosek w wersji elektronicznej zapisany w formatach EXEL, biznesplan zapisany w formacie WORD
3.    Oświadczenie  o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy
4.    Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz pod numerem  tel. 12 346 43 12, 664 067 821 w godz. od 7.30 do 15.30

Tagi dla strony:

LGD
2017-04-11