Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Wielka Wieś działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka WieśUprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.
Konsultacje przeprowadzone będą od 26.05.2017 r. do 25.06.2017 r. w formie:zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:
a)    w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@wielka-wies.pl
b)    drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce z dopiskiem „Rewitalizacja Gminy”
c)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 111 lub telefonicznie pod nr 12 419 17 01 w. 111 w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś
d)    podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś, które odbędzie się w czerwcu 2017 r.Projekt programu wraz z załącznikami i formularzami uwag dostępne będą od 26.05.2017 r. do 25.06.2017 r.:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Wieś - http://bip.malopolska.pl/gwielkawies/
•    na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl
•    Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, w godzinach pracy urzędu
•    a także podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w czerwcu 2017 r.
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś oraz tablicy ogłoszeń.  
Wójt Gminy
(-)Tadeusz Wójtowicz
Wielka Wieś, 19.05.2017


Projekt uchwały GPR


Projekt GPR


Formularz uwag

Tagi dla strony:

2017-05-19