Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o wydłużeniu konsultacji GPR i spotkaniu z interesariuszami

OGŁOSZENIE


o wydłużeniu konsultacji społecznych i spotkaniu z interesariuszami


 


Wójt Gminy Wielka Wieś działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o wydłużeniu i ponownie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.


Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.


Konsultacje przeprowadzone będą do 26.06.2017 r. w formie:


zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:  1. w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@wielka-wies.pl

  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce z dopiskiem „Rewitalizacja Gminy”

  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 111 lub telefonicznie pod nr 12 419 17 01 w. 111 w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś

  4. podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś, które odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w sali obrad Rady Gminy, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce


Projekt programu wraz z załącznikami i formularzami uwag dostępne będą do 26.06.2017 r.:  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Wieś - http://bip.malopolska.pl/gwielkawies/

  • na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl

  • Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, w godzinach pracy urzędu

  • a także podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.


Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś oraz tablicy ogłoszeń. 


Wójt Gminy
(-)Tadeusz Wójtowicz


Wielka Wieś, 21.06.2017

Opinie i uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś:

Tagi dla strony:

2017-06-21