Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Gmina Wielka Wieś realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”, nr umowy o dofinansowanie projektu RPMP.08.05.00-12-0053/21.
Realizacja zadania ma na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy, aktywnego poszukiwania, a także utrzymania zatrudnienia wśród 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 .

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród 24 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i bieżące funkcjonowanie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Białym Kościele. Projekt realizowany będzie od 01.12.2021r. do 30.06.2023r.

Wartość dofinansowania UE wynosi : 807.402,42 zł.

BK Plakat Klub Dziecięcy
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje