Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Lokale wyborcze w gminie Wielka Wieś będą czynne w godzinach 7:00-21:00.

Udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego może wziąć:

Obywatel polski, który:
• w dniu wyborów kończy 18 lat, posiada prawa wyborcze, jest wpisany do spisu wyborców przygotowanego do tego głosowania,
• nie jest ubezwłasnowolniony, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
• jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Głosować w gminie Wielka Wieś może wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania:
• zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy Wielka Wieś,
• ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w gminie Wielka Wieś.

W tych wyborach można głosować poza miejscem stałego zamieszkania.

Wyborca:
• czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały,
• czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
• nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Może to zrobić:
• na piśmie, złożonym do urzędu gminy w której będzie przebywał w dniu głosowania,
• w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. skierowanym do urzędu gminy w której będzie przebywał w dniu głosowania.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie:

• może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania jeżeli w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. złoży wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Wniosek składa się na piśmie opatrzony własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pełnomocnictwa szczególnego.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w wyborach do Europarlamentu.

Wyborca, który pobrał zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja wyborcza dopisze osobę do listy wyborców w niedzielę wyborczą i umożliwi głosowanie.

Wnioski:
1. o ujęcie w stałym obwodzie głosowania,
2. o zmianę miejsca głosowania (jednorazowe dopisanie do spisu),
3. o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (tylko w wersji papierowej
w urzędzie),
4. o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

można składać w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. USC 2 w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie.

Swoje dane Centralnym Rejestrze Wyborców (miejsce głosowania) można sprawdzić za pomocą aplikacji mObywatel, w zakładce Wybory lub przez stronę internetową www.mobywatel.gov.pl logując się profilem zaufanym lub eDowodem.

Koordynator ds. Wyborów:
Jolanta Krztoń - Galon tel. 12 419 17 01 wew. 130, pok. 111

Wszystkie dokumenty i komunikaty znajdziesz w BiP

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: