Projekty współfinansowane ze środków UE

Wszystkie dotacje dostępne są w zakładce "Uzyskane dotacje"

Projekt pn.:
Dostępna Wielka Wieś
Grant realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Logo Projekt

Projekt pn.:
Cyfrowa Gmina
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Logo Projekt

Projekt pn.:
Grant PPGR
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

Logo Projekt
Logo
Projekt pn.:
Projekt realizowany w ramach 10 osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Loga Unijne
Lifeipmalopolska600txt
Loga Unijne

Projekt pn.:
EKO TEAM
Projekt pn. „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Logo Elena

Projekt pn.:
Zdalna szkoła +
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Log

Projekt pn.:
Budowa ścieżki rowerowej Modlnica-Kraków
realizowany w ramach projektu ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Loga Unijne

Projekt pn.:
Zdalna szkoła
realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Log

Projekt pn.:
Samorządowy Żłobek w Modlniczce
Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Loga Unijne

Projekt pn.:
Plecak wiedzy
Współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Logo

Projekt pn.:
Ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci
Projekt finansowany będzie ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne.

Logo
Loga Unijne
Loga Unijne
Loga Unijne

Projekt pn.:
Modernizacja kształcenia zawodowego

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020. Dofinansowanie Projektu z UE

Projekt pn.:

Budowa budynku szkoły w miejscowości Modlnica

Dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 – Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pn.:

Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

stopka_kanalizacja.jpg

Projekt pn.:

Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

stopka_kanalizacja.jpg

Projekt pn.:

“Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś“

BUDOWA KANALIZACJI JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

stopka_kanalizacja.jpg

   

Projekt pn.:

Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

   

Projekt pn.:

Otwieramy świat dla dzieci – przedszkolaki na start!

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

   

 

Projekt pn.:

Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

   

 

Projekt pn.:

Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

   

 

Projekt pn.:

Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

   

 

Projekt pn.:

Więcej, lepiej, ciekawiej… - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

   

 

Projekt pn.:

“Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice - etap II, “

BUDOWA KANALIZACJI JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

stopka_kanalizacja.jpg

Projekt pn.:

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś

BUDOWA KANALIZACJI JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

   

Projekt pn.:

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej we wsi Modlnica - etap I, Gmina Wielka Wieś“

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA  W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH  GMINY WIELKA WIEŚ

   

tablicaModlnicaSPO.jpg
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: