Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skroterdla-mieszkancowmdla-mieszkancowm2477DMDla mieszkańców / Piecepiecempiecem9906DM...
Dodaj i podziel się
6 listopada 2015

Wymiana pieców w Gminie Wielka Wieś

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

Informacja o stanie realizacji projektu

W związku z licznymi zapytaniami o wymianę pieców węglowych na terenie naszej gminy, informujemy, iż Gmina 30 września 2016 roku złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania do projektu „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy pozwalającej na rozpoczęcie projektu.

Po podpisaniu w/w umowy zaprosimy wszystkich zainteresowanych do złożenia wniosku, o czym poinformujemy na stronie internetowej w zakładce „Wymiana pieców węglowych” - www.wielka-wies.pl/piece oraz poprzez dane kontaktowe złożone w ankiecie.

Zmiana uchwały w sprawie PGN

Uchwała nr XX/212/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś

Wymiana starych pieców w budynkach prywatnych - ankieta

Gmina Wielka Wieś planuje złożenie wniosku o dofinansowanie wymiany starych pieców w budynkach prywatnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie wypełnionej ankiety na dzienniku podawczym Urzędzie Gminy Wielka Wieś lub przesłanie na adres: piece@wielka-wies.pl
Ankietę można również pobrać, wypełnić i złożyć w budynku Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania:

ANKIETA_wymiana_pieca.pdf

ANKIETA_wymiana_pieca.doc

Doradztwo Energetyczne WFOŚiGW w Krakowie

Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na terenie Gminy Wielka Wieś jest Mariusz Sałęga - tel. 785-855-930 - mariusz.salega@wfos.krakow.pl.
Więcej informacji: http://www.wielka-wies.pl/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/doradztwo-energetyczne/

Ankieta postaw niskoemisyjnych

W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK) do opracowania „Metropolitarnego Programu Postaw Niskoemisyjnych” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna z punktu widzenia poprawy jakoś powietrza w gminach. Poniższa ankieta będzie wykorzystana tylko i wyłącznie na opracowanie w/w dokumentu. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XIII/149/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś”

Ogłoszenie o konsultacjach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt gminy Wielka Wieś zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś "

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 w Referacie Promocji i Rozwoju (pok. 201) w dniach i godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.wielka wies.pl/pgn

Projekt_PGN_Wielka_Wies.pdf

Tabela 1 Harmonogram Wielka Wieś.pdf

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 6 listopada 2015 r. do 7 grudnia 2015 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Wielka Wieś. Opinie i uwagi organizacji złożone po upływie w/wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

Inwentaryzacja czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe w 14 gminach - plan wykonany na 100%

Jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn złej jakości powietrza w rejonie Krakowa jest niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń z przydomowych palenisk oraz transportu. Przez ostanie 3 miesiące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadzało inwentaryzację czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, która miała na celu określenie potencjału gmin do wymiany, modernizacji i likwidacji palenisk indywidualnych, które nie spełniają odpowiednich norm i są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Gminy poddane inwentaryzacji (14) to: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Mieszkańcy byli pytani m.in. o sposób ogrzewania, ponoszone z tego tytułu koszty oraz o zainteresowanie wykorzystaniem w przyszłości odnawialnych źródeł energii (OZE) i wymianę źródła ciepła na nowe, bardziej ekologiczne.

Wynik inwentaryzacji dla wszystkich 14 gmin Stowarzyszenia pokazuje, że z węgla korzysta ponad połowa mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, że podobna liczba ankietowanych jest zainteresowana zmianą obecnego systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Wyniki inwentaryzacji dla Gminy Wielka Wieś

Strefa małopolska, w której leży Gmina Wielka Wieś jest zobligowana do utworzenia programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenie:

• dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. pyłu zawieszonego PM10,
• stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym,
• dopuszczalnego poziomu pyłu PM2,5 w roku kalendarzowym,
• poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.

Spośród 3 400 budynków znajdujących się na terenie gminy Wielka Wieś, inwentaryzacji poddano 454 budynków mieszkalnych, co stanowi 13% wszystkich budynków. Jak wynika z analizy ankiet głównym źródłem grzewczym w budownictwie mieszkalnym w gminie Wielka Wieś są kotły węglowe, w które wyposażonych jest 56% obiektów. Drugie, pod względem częstości występowania są kotły gazowe, które stanowią 40% ogólnej liczby kotłów. Około 3% gospodarstw posiada piece kaflowe – najbardziej uciążliwe dla środowiska. Średni wiek kotła węglowego wynosi w gminie Wielka Wieś 24 lata. Średnie roczne zużycie węgla w gospodarstwie domowym wynosi 4,3 tony, a gazu – 1479 m3.

W przypadku wymiany źródła ciepła na nowe, ekologiczne 67% ankietowanych odpowiedziała, że jest zainteresowana wymianą kotła, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Osoby, które nie chcą wymieniać źródła ciepła stanowią 31% mieszkańców gminy (może to wynikać przede wszystkim z braku środków finansowych na przedsięwzięcie lub posiadaniem niedawno wymienianego kotła (przede wszystkim nowe budownictwo)).
W przypadku OZE większość ankietowanych jest zainteresowana instalacją odnawialnych źródeł energii – stanowią oni ponad ¾ (76%) mieszkańców gminy. 19% nie jest w ogóle zainteresowanych tego typu inwestycjami. 5% planuje zakup instalacji OZE, nawet bez zewnętrznego dofinansowania.

http://miip.geomalopolska.pl/imap/?startwg=wgLegend&locale=pl&gui=new&gpmap=gp18&bbox=520110.8082683565,210872.32648638822,604777.6442686951,270615.3626391272&SRS=2180&active_lyr=id:geopard.em_pkt_PM,mapId:msME,lid:1

Ogłoszenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Gmina Wielka Wieś wspólnie z 15 gminami należącymi do Metropolii Krakowskiej przystąpiła do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

Przeprowadzenie ankietyzacji jest kluczowym elementem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz podstawą do przygotowania wsparcia dla mieszkańców.

Ankiety dotyczą inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych i zostaną dostarczone wszystkim mieszkańcom przez oddelegowanych ankieterów legitymujących się odpowiednim identyfikatorem do 15 kwietnia 2015 roku. Ankietę można wypełnić także w Urzędzie Gminy. Można również skorzystać z elektronicznej wersji.

Anieta

UWAGA!
TYLKO RZETELNIE WYKONANA INWENTARYZACJA, NA PODSTAWIE WIARYGODNYCH INFORMACJI POZWOLI NA OPRACOWANIE WŁAŚCIWYCH DZIAŁAŃ I PROPOZYCJI WSPARCIA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI.

Niska emisja

To emisja zanieczyszczeń (szczególnie drobnych pyłów oraz bezno(a)pirenu) pochodząca ze źródeł zlokalizowanych na niewielkiej wysokości, czyli kominów naszych domów oraz samochodów. Przyczyną emisji zanieczyszczeń jest korzystanie z przestarzałych i niesprawnych kotłów, stosowanie niskiej jakości węgla, a także (zabronione prawnie) spalanie odpadów. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa dla naszego zdrowia w okresie zimowym, kiedy często występuje zjawisko utrzymywania się bezwietrznej pogody i mgły – tworzy się smog.

Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją należy przede wszystkim wykorzystywać inne niż węgiel i drewno paliwa w naszych domach. Jeżeli decydujemy się na węgiel, to musi on być dobrej jakości i spalany w efektywnych, niskoemisyjnych kotłach. Ważna jest również prawidłowa eksploatacja kotłów.

Odpowiedzią na wyzwania gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie zanieczyszczenia powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Plan ma na celu umożliwić w gminach skuteczne i efektywne ekonomicznie wdrażanie działań w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz pozyskanie finansowania zadań inwestycyjnych – co przekłada się na stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania przez mieszkańców na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów na nowe niskoemisyjne. Co ważne, nie wyklucza on stosowania węgla jako paliwa – ważne jest natomiast, by jego spalanie odbywało się w sposób efektywny i nie powodujący nadmiernej emisji.

Korzyści

Do podstawowych korzyści wynikających z realizacji inwentaryzacji czynnych pieców oraz sporządzenia PGN jest możliwości uzyskania wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:

- wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe);
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła);
- docieplenie budynków, wymianę okien;
- zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

Ponadto wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne i wykorzystanie OZE przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza na terenie wszystkich gmin, a tym samym i zdrowia mieszkańców.

Co zyskujemy?

DOFINANSOWANIE: PGN jest warunkiem koniecznym, by Metropolia Krakowska i każda z gmin mogła ubiegać się o dofinansowanie na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE i zrównoważonego transportu publicznego z funduszy unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego i środków dysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OSZCZĘDNOŚCI: wymiernym efektem są oszczędności dla lokalnego budżetu, dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej.

REDUKCJA EMISJI: skutkiem wdrożenia przewidzianych w planie zadań jest faktyczna redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE: wdrażanie alternatywnych rozwiązań energetycznych podnosi bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Galeria zdjęć:

Pliki do pobrania:

%MCEPASTEBIN%

%MCEPASTEBIN%

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

Wyszukaj wg tagów:

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz