Elektroniczna skrzynka podawcza

Z dniem 1 maja 2008 roku w Urzędzie Gminy Wielka Wieś uruchomiono dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Usługa ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Co to jest ePUAP 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją
 • Przedsiębiorcami a administracją
 • Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

Złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie www.ePUAP.gov.pl oraz podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

 

Zaufany profil ePUAP jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji i zastępuje dotychczasowy podpis elektroniczny.

Z rozwiązania tego mogą korzystać ci, którzy założą konto na ePUAP, a następnie potwierdzą swoje dane w urzędzie. Profil zawiera imię, nazwisko, numer PESEL, identyfikator użytkownika ePUAP (login), adres poczty elektronicznej, czas potwierdzenia profilu w urzędzie oraz datę ważności.

Podczas wizyty w urzędzie zostanie potwierdzona tożsamość obywatela, dane te zostaną sprawdzone przez urzędnika w rejestrze PESEL.

Następnie dzięki integracji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, weryfikacja danych obywatela będzie automatyczna.

Po takiej wizycie obywatela w urzędzie i po pomyślnej weryfikacji, nastąpi uwierzytelnienie profilu zaufanego, a konto założone na portalu ePUAP stanie się profilem zaufanym. Wtedy to obywatel będzie mógł posługiwać się w kontaktach z administracją tzw. profilem zaufanym, który będzie traktowany jak podpis elektroniczny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547) określa zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

 • podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP,
 • okres ważności profilu zaufanego ePUAP,
 • zawartość profilu zaufanego ePUAP,
 • przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP,
 • przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność,
 • warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
 • warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
 • wzory wniosku o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

Więcej na temat profilu zaufanego można przeczytać tutaj.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: