Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gospodarka Odpadami Komunalnymi Szanowni Państwo

Informujemy, że mamy za sobą kolejny przetarg na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielka Wieś".


Łączna kwota, którą musimy zapłacić, aby system funkcjonował przez kolejne trzy lata, to 4 278 000,00 zł (na tę kwotę składają się, m.in.: koszty opłat za wywóz odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, koszty obsługi systemu).


Zadanie, realizować będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma SUEZ Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa, została zawarta na okres trzech lat, tj. od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Istotną zmianą jest fakt, iż w miesiącach kwiecień-wrzesień, zbiórka odpadów segregowanych, będzie odbywać się co dwa tygodnie, co jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców oraz stanowiło jedno z kryterium przetargowych.


Najważniejsza zmiana będzie dotyczyła stawki za odbiór odpadów komunalnych.


Od stycznia 2017 roku, wprowadzona zostanie jednolita stawka dla wszystkich mieszkańców, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane. Z tym, że zgodnie z zaproponowaną przez Wójta Gminy i przyjętą przez Radę Gminy uchwałą, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), całkowicie będzie zwolnione z opłaty. Informacje, dot. Karty Dużej Rodziny, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Do dokonania zwolnienia, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której naliczona zostanie opłata w nowej wysokości, uwzględniająca przysługujące zwolnienie. Do deklaracji, należy dołączyć kserokopie Kart Dużej Rodziny, wszystkich członków rodziny wielodzietnej.  Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego założenia uwzględniają doświadczenia zdobyte przez ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz Państwa sugestie.

Informujemy, iż w wyniku ww. zmian, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji chyba, że będą korzystać ze w/w zwolnienia, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 r.

Właściciele nieruchomości otrzymali indywidualny numer rachunku bankowego wraz z informacją o wysokości opłat i terminarzem płatności. Gmina nie  wystawia faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie ma w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.  Opłatę należy wpłacać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca, według harmonogramu zawartego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczonej na podstawie złożonej przez Państwa do Gminy deklaracji.


2014-04-14