Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Od lipca 2022 przez kolejne 24 miesięcy gospodarkę odpadami komunalnymi będzie realizowała dotychczasowa firma: Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o. o.”.
Zmianie ulega stawka opłat miesięcznych, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXV/285/2020 z dnia 22 października 2020r., począwszy od stycznia 2021 r. wyniesie 33,00 zł od osoby.
Od nowego roku obowiązywać będą również większe zniżki dla osób kompostujących bioodpady (8 zł od gospodarstwa). Jeśli więc mieszkaniec posiada lub planuje założyć kompostownik musi złożyć nową deklarację śmieciową.
Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można oddawać odpadów ulegających biodegradacji ani przed posesję ani do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.
Odbiór odpadów segregowanych oraz zmieszanych w dalszym ciągu zostanie utrzymany co 2 tygodnie przez cały rok.

_______________________________________


Indywidualne numery rachunków, na które wnosicie Państwo opłaty nie ulegają zmianie.

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego założenia uwzględniają doświadczenia zdobyte przez ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz Państwa sugestie.

Zachęcamy również do pobrania aplikacji mobilnej „Moje Odpady”, w której prezentowany jest elektroniczny harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości w naszej gminie.

Informujemy, iż w wyniku ww. zmian, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji chyba, że będą korzystać ze w/w zwolnienia, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

_____________________________________________

Informujemy, iż wdrożyliśmy w Urzędzie Gminy system pozwalający na wysyłanie powiadomień poprzez sms lub e-mail, które będą Państwu przypominać o zbliżających się terminach płatności podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także o terminach płatności, które minęły czyli zaległościach.

Mamy nadzieję, że to rozwiązanie spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem w związku z czym prosimy o wypełnianie zgody i dostarczenie nam zgody na otrzymywanie takich powiadomień, ponieważ jest to konieczne abyśmy mogli wysłać do Państwa taką wiadomość.

Koniecznym jest wspomnienie, iż brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty należności pieniężnych w ustawowym terminie.

Mamy jednak nadzieję, że w wielu przypadkach system przyniesie wymierne korzyści i pozwoli uniknąć ewentualnych pism dotyczących zaległości.

ZGODA


poradnik dotyczący segregacji

Właściciele nieruchomości otrzymali indywidualny numer rachunku bankowego wraz z informacją o wysokości opłat i terminarzem płatności. Gmina nie  wystawia faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie ma w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.  Opłatę należy wpłacać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca, według harmonogramu zawartego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczonej na podstawie złożonej przez Państwa do Gminy deklaracji.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: