Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Od stycznia 2020 roku, wprowadzona została jednolita stawka dla wszystkich mieszkańców, w wysokości 23,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i uchwalono podwyższoną stawkę 69,00 zł miesięcznie od osoby dla nieruchomości, które nie będą wywiązywać się z ustawowego obowiązku segregacji odpadów.
Z tym, że zgodnie z zaproponowaną przez Wójta Gminy i przyjętą przez Radę Gminy uchwałą, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), całkowicie będzie zwolnione z opłaty. Informacje, dot. Karty Dużej Rodziny, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Od styczna 2020 roku weszło w życie także zwolnienie dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady we własnym zakresie - wynosi ono 1 zł. od opłaty miesięcznej.

Do zwolnienia, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której naliczona zostanie opłata w nowej wysokości, uwzględniająca przysługujące zwolnienie. Do deklaracji, należy dołączyć kserokopie Kart Dużej Rodziny, wszystkich członków rodziny wielodzietnej.  
 
Od marca do końca br. odbiorem śmieci z Państwa domów będzie zajmować się firma STRACH (Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach).   


Indywidualne numery rachunków, na które wnosicie Państwo opłaty nie ulegają zmianie.

Deklaracja
Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego założenia uwzględniają doświadczenia zdobyte przez ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz Państwa sugestie.


Informujemy, iż w wyniku ww. zmian, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji chyba, że będą korzystać ze w/w zwolnienia, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

poradnik dotyczący segregacji


Właściciele nieruchomości otrzymali indywidualny numer rachunku bankowego wraz z informacją o wysokości opłat i terminarzem płatności. Gmina nie  wystawia faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie ma w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.  Opłatę należy wpłacać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca, według harmonogramu zawartego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczonej na podstawie złożonej przez Państwa do Gminy deklaracji.


2014-04-14