Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

W podstawach prawnych proszę o zamieszczenie na stępujących aktów:

 

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2010

  • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm)
  • Uchwała Nr XIV/174/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9679/

  • Uchwała Nr XIV/175/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9680/

  • Uchwała Nr XIV/176/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9681/

  • Uchwała Nr XIV/177/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9682/

  • Uchwała Nr XIV/178/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9683/

  • Uchwała XX/220/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych

https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,1267244,uchwala-xx2202016-rady-gminy-wielka-wies-z-dnia-30-listopada-2016-r-w-sprawie-zwolnienia-w-czesci-z-.html

  • UCHWAŁA NR XVII/189/2016 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,1232340,uchwala-nr-xvii1892016-rady-gminy-wielka-wies-z-dnia-25-sierpnia-2016-r-w-sprawie-okreslenia-terminu.html2014-04-29