Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Wielka Wieś, ul. Krakowska 24 (na terenie GS-u). Otwarty jest w każdą sobotę w godz. 9 – 14.

W PSZOK-u mieszkańcy mogą oddawać wysegregowane:
a) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury,
b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
c) metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
d) szkło oraz opakowania ze szkła,
e) odpady zielone,
f) przeterminowane leki,
g) chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3/rok z jednego gospodarstwa domowego,
l) zużyte opony,
m) popiół, tekstylia i odzież.

PSZOK prowadzony jest przez firmę firmę: SUEZ Małopolska Sp. z o.o., z siedzibą: 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5A. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym Regulaminem.

2014-04-29