Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

W związku licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi odpłatności za śmieci segregowane i niesegregowane informujemy:
Za segregację uznawany będzie fakt iż oprócz kubła z śmieciami zmieszanymi (nie wszystkie odpady da się wysegregować)  raz w miesiącu właściciel posesji w odpowiednich workach będzie mógł wystawiać  również opady wysegregowane.

Czy istnieje możliwość dostarczenia deklaracji o odpadach drogą mailową? Jeśli tak, to w załączniku podsyłam skan wypełnionej i podpisanej przeze mnie deklaracji. Rozumiem, że w tej sytuacji oryginał mogę dostarczyć do Urzędu Gminy "przy okazji" nawet po 31 marca, a i tak otrzymam w stosownym czasie pismo z przyznanym mi numerem konta na które mam przelewać opłaty za zbiórkę odpadów?
Deklaracja przesłana jako plik .pdf wraz z wiadomością email nie może być podstawą do naliczenia opłaty za odbiór odpadów. Jeśli chciałby Pan przesłać do nas ten dokument elektronicznie, to proszę skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach platformy EPUAP: http://www.wielka-wies.pl/65-Elektroniczna-skrzynka-podawcza.htm
Złożenie jednak deklaracji tą drogą wymaga założenia bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Deklaracje można też wysłać pocztą (o terminowości decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Jeśli nie zdecyduje się Pan na żadną z powyższych możliwości, po 31 marca zostanie do Pana wysłane wezwanie o uzupełnienie braku formalnego (podpisu).

Aktualnie w naszym gospodarstwie segregujemy śmieci. Firma, z którą mamy podpisaną umowę dostarcza darmowe worki (papier, szkło, plastik). Jak będzie wyglądała sytuacja po 1 lipca? Czy worki/kubły na odpady segregowalne będą dostarczane przez Gminę, czy mieszkańcy sami będą się musieli w nie zaopatrywać? Jeżeli to drugie rozwiązanie, to czy będzie ustalony odgórnie ich wzór?
Obowiązkiem firmy, która zostanie wybrana w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, będzie m.in. dostarczanie, za darmo, mieszkańcom kubeła na odpady zmieszane oraz worków na śmieci segregowane.

Czy wywóz śmieci segregowanych raz w miesiącu to nie za rzadko? W niesprzyjających warunkach śmieci się psują, na przykład latem.
Śmieci zmieszane/niesegregowane będą wywożone 2 razy w miesiącu, natomiast segregowane rzeczywiście raz w miesiącu, ale mówimy tu wyraźnie o odpadach segregowanych takich jak papier, szkło, metal i plastik, które jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie jeśli są umyte i odpowiednio składowane nie psują się.

Czy można liczyć, że worki na śmieci będą lepszej jakości ? Obecne worki są bardzo słabe.
Obowiązkiem firmy, która zostanie wybrana w przetargu będzie również dostarczanie mieszkańcom worków do segregacji.  Mamy nadzieję, że będą one odpowiedniej jakości. W przeciwnym razie Urząd Gminy będzie w tej sprawie interweniował.

Czy gmina będzie to kontrolować, czy ludzie nie oszukują, zwłaszcza firmy ?
Nie wiem, o które firmy w tym pytaniu czytelnikowi chodzi? Czy o przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszej gminy czy o firmy, które do tej pory prowadzą wywóz śmieci od naszych mieszkańców? W każdym razie od 1 lipca tylko jedna wybrana firma będzie prowadzić wywóz śmieci od mieszkańców i z nią gmina będzie współpracować na bieżąco w zakresie całego systemu. Nie spodziewam się tu żadnych oszustw ze strony takiej firmy, bo taka współpraca bardzo szybko zostałaby z naszej strony zakończona. Co do firm prowadzących działalność na terenie naszej gminy - to one nadal tak jak do tej pory to ma miejsce  - muszą mieć podpisane indywidualne umowy z firmami wywożącymi śmieci, co oczywiście będziemy kontrolować. Na dzień dzisiejszy gmina korzystając z zapisów nowej ustawy, nie obejmuje przedsiębiorców nowym systemem a jedynie mieszkańców.

Czy będzie jakaś zniżka dla rodzin wielodzietnych ?
Rada Gminy ustalając stawkę brała pod uwagę przede wszystkim rodziny wielodzietne   dlatego też w chwili obecnej nie jest przewidywana żadna dodatkowa zniżka dla rodzin wielodzietnych.

Jak zakwalifikować takie śmieci jak pampersy i popiół ?
Popiół jest specyficznym odpadem, należy go we własnym zakresie składować/ przechowywać w odpowiednim miejscu, natomiast po sezonie grzewczym (w marcu) nastąpi jego wywóz. W przypadku jeśli mieszkaniec będzie dysponował taką ilością popiołu, że nie będzie mógł składować go do marca, może we własnym zakresie indywidualnie porozumieć się z firmą odbierająca odpady, ale wówczas będzie już musiał za to zapłacić.
Co do pampersów to należy je składować razem z odpadami zmieszanymi nie sortowanymi, które będą wywożone co dwa tygodnie, przy czym powinno się je włożyć np. do jednej reklamówki i zawiązać, gdyż nawet te odpady zmieszane przed ostatecznym złożeniem ich na wysypisku śmieci będą podlegały sortowaniu.

Skąd wziąć worki na śmieci – te do segregowania ?
Jak już wcześniej wspomniałem będzie dostarczać je firma wywozowa, która wygra przetarg na wywóz odpadów w naszej gminie.

Czy jest możliwość aby przy terminie opłat za wywóz śmieci uwzględnić to, że ludzie biorą emeryturę 25 każdego miesiąca?
Tutaj jest oczywiście problem, aby uwzględnić jakąkolwiek idealną datę, z którą się wpasujemy w oczekiwania wszystkich mieszkańców, gdyż terminy w których poszczególne osoby otrzymują swoje wynagrodzenia, emerytury itp.  są bardzo różne. Stąd też uznaliśmy, że w naszej gminie płatności za wywóz odpadów należy uregulować do 20 każdego miesiąca za miesiąc, w którym następuje wywóz odpadów np. do 20 lipca za miesiąc lipiec.

Dlaczego zmieniono ustawę?
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

Czy będzie drożej?
Nie, jeśli do tej pory prowadzili Państwo rzetelną gospodarkę odpadami. Taka jest intencja ustawodawcy, żeby mieszkańcy oddawali wszystkie śmieci, a nie palili ich, czy tworzyli dzikich wysypisk np. w lasach.
Przykładowo w tym momencie 4 osobowa rodzina powinna oddawać raz na miesiąc kubeł 240 litrów, co przy obecnych stawkach daje ok. 40 zł/m-c zaś przy nowych stawkach, które będą obowiązywać od 1 lipca br. będzie to kwota 30 zł/m-c, przy segregacji odpadów.

Jakie będą obowiązki mieszkańca ?
Ustawa zobowiązuje każdego wytwarzającego odpady do :
- wypełnienia i złożenia deklaracji,  
- własnoręcznego wyliczenia wysokości opłaty,
- stosowania regulaminu utrzymania porządku i czystości,
- wyposażenia posesji w pojemniki na odpady,
- terminowego regulowania opłat.
Ponadto w nowym systemie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie bez wezwania z urzędu czy faktury, lecz na podstawie własnej deklaracji do uiszczania opłaty za odpady komunalne w ustalonym przez Radę Gminy trybie, sposobie i częstotliwości przelewem na konto bankowe gminy.

Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni skutecznie wypowiedzieć umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.
Ponadto, Rada Gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi po przetargu, iż koszty systemu są inne niż wcześniej szacowano. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.).

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

2014-04-29