Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Od stycznia 2021 przez 18 miesięcy gospodarkę odpadami komunalnymi będzie realizowała nowa firma: Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o. o.
Zmianie ulega stawka opłat miesięcznych, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXV/285/2020 z dnia 22 października 2020r., począwszy od stycznia 2021 r. wyniesie 33,00 zł od osoby.
Od nowego roku obowiązywać będą również większe zniżki dla osób kompostujących bioodpady (8 zł od gospodarstwa). Jeśli więc mieszkaniec posiada lub planuje założyć kompostownik musi złożyć nową deklarację śmieciową.
Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można oddawać odpadów ulegających biodegradacji ani przed posesję ani do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.
Odbiór odpadów segregowanych oraz zmieszanych w dalszym ciągu zostanie utrzymany co 2 tygodnie przez cały rok.


_______________________________________


Zgodnie z przyjętą uchwałą, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), całkowicie będzie zwolnione z opłaty. Informacje, dot. Karty Dużej Rodziny, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Do zwolnienia, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której naliczona zostanie opłata w nowej wysokości, uwzględniająca przysługujące zwolnienie. Do deklaracji, należy dołączyć kserokopie Kart Dużej Rodziny, wszystkich członków rodziny wielodzietnej.  
 
Indywidualne numery rachunków, na które wnosicie Państwo opłaty nie ulegają zmianie.

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego założenia uwzględniają doświadczenia zdobyte przez ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz Państwa sugestie.


Informujemy, iż w wyniku ww. zmian, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji chyba, że będą korzystać ze w/w zwolnienia, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.
Pliki do pobrania:

poradnik dotyczący segregacji


Właściciele nieruchomości otrzymali indywidualny numer rachunku bankowego wraz z informacją o wysokości opłat i terminarzem płatności. Gmina nie  wystawia faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie ma w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.  Opłatę należy wpłacać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca, według harmonogramu zawartego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczonej na podstawie złożonej przez Państwa do Gminy deklaracji.


2014-04-14