Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dowóz uczniów do szkół 

Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Wielka Wieś. W jej imieniu organizacją zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielkiej Wsi, 32-089 Biały Kościół, ul. Królowej Jadwigi 4, tel. 12/419-17-06.
W roku szkolnym 2014/2015 – zadanie to będzie realizowane z wykorzystaniem własnych autobusów szkolnych, przez zatrudnionych kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół na podstawie opracowanego planu i harmonogramu rozkładu jazdy przez dyrektorów szkół.
Organizator dowozów określi przystanki dla autobusów szkolnych i godziny odjazdów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
Lista uczniów dowożonych ustalona corocznie przez dyrektorów szkół, przekazana zostanie opiekunom uczniów dowożonych.
 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
 
Zgodnie z § 17 ust. 3 a pkt. 1-3   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej lub refundacja kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
 
„3a. Obowiązkiem gminy jest: 
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia; 
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom 
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.”
 
Za ucznia niepełnosprawnego uważa się ucznia, który w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1328 z późn. zm.) uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.                                                                                                  
Warunkiem objęcia dowozem dziecka niepełnosprawnego jest złożenie wniosku o dowóz wraz 
z aktualnym  Orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka, Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia do szkoły potwierdzonym przez dyrektora szkoły.  
Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś składają wnioski do Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Wielka Wieś z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4. 
 
2016-05-06