Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Podstawa Prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zmianami)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017. poz. 21257, ze zmianami)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1),
5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9),
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2014 r. poz. 232, ze zmianami)
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami)


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)


Wymagane dokumenty:
- wniosek o wypłatę kosztów kształcenia zawodowego młodocianego pracownika wraz z kompletem kopii dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem z obydwu stron), do których zalicza się:


1) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),


2) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,


3) Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,


4) Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,


5) Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika u poprzednich pracodawców,


6) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,


7) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


Termin składania wniosku:
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy Wielka Wieś, ul. pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, Referat Zarządzania Oświatą , pok. 118
Poniedziałek  7.30 – 17.30, wtorek – piątek 7.30 – 15.30


Termin odpowiedzi:
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Tryb udzielenia odpowiedzi: 
Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji


Termin przekazania dofinansowania:
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Tryb odwoławczy 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Wieś, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Informacje dodatkowe
Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku.
Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów. 


Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę
Powiat krakowski: 1206
Gmina:         
Wielka Wieś    120615.2    

Uwagi  
1)  Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zmianami) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Wielka Wieś o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 
2) O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Wielka Wieś.


2017-12-18