Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie z rodzin, w których wysokość dochodu na osobę nie przekraczała kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Po rozpoznaniu potrzeb uczniów stypendia szkolne udzielane są w formie świadczenia pieniężnego oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującą:
•  zakup podręczników, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
•  zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych, 
•  zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym: zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, 
•  zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, 
•  zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

•  uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
•  wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
•  słuchaczowi – kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielka Wieś dostępne są w sekretariatach szkół na terenie Gminy Wielka Wieś oraz w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.

Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce  tel. 12 419-17-06.

Value cannot be null. Parameter name: source

2016-05-06