Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.


Dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 01.03.2018 r. do 07.03.2018 r. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2018 r.Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza jego dziecko powinien uczestniczyć w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wielka Wieś.


Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, może być złożony maksymalnie do trzech wybranych publicznych przedszkoli. Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów naboru.
I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym:

II. Kryteria rekrutacyjne:1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) określone w Prawie oświatowym – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności), które mają jednakową wartość:1) wielodzietność rodziny kandydata;2) niepełnosprawność kandydata;3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego
z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.2. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone w Uchwale Nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Wielka Wieś.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci są rekrutowani według starszeństwa wiekowego przy zastosowaniu następującej zasady: - maksymalna liczba punktów odpowiada liczbie wolnych miejsc i otrzymuje ją najstarszy kandydat, a każde kolejne dziecko otrzymuje o jeden punkt mniej.Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w każdym przedszkolu i szkole, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.Rekrutację do nowo utworzonego Przedszkola Samorządowego w Czajowicach przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bęble, w terminie i na zasadach opisanych powyżej. Wnioski o przyjęcie do tego przedszkola wraz z załącznikami będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś oraz na stronie i w sekretariacie szkoły.

2016-05-06