Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Odnawialne Źródła Energii

Uczestnictwo w projekcie na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Gminy Wielka Wieś wraz z 40 gminami realizuje projekt, gdzie Kocmyrzów-Luborzyca jest liderem. Celem jest budowa odnawialnych źródeł energii u mieszkańców tych Gmin. Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę (pellet drzewny) nie maleje. Aktualnie zaangażowanych w projekt jest ponad 200 mieszkańców naszej Gminy. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 27 grudnia 2018 r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Marek Jamborski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PL.
Szczegółowe informacje na temat Projektu można poznać:  • w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji pod numerem telefonu: 12 419 17 01 wew. 135.

  • z prezentacji zamieszczonej na stronie poniżej tej informacji

Infolinia projektowa: 579-075-113

Poziom dofinansowania wynosi minimum 60% minus podatek VAT. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie - VAT wynosi 23%.


Pytania można przesyłać: na adres oze@wielka-wies.plInformacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”:


Szanowni mieszkańcy,
Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami.


Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie:
1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: firma: Hymon Energy Sp. z o.o.
2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: firma: SANITO Sp. z o.o.
3. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: firma: FLEXIPOWER Group Sp. z o.o.
4. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: firma: SANITO Sp. z o.o.
5. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: firma: SANITO Sp. z o.o.


Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r.


Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej.


Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę.


Prosimy o cierpliwość i zrozumienie gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.


2017-01-12