Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Odnawialne Źródła Energii

Uczestnictwo w projekcie na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Gminy Wielka Wieś wraz z 40 gminami realizuje projekt, gdzie Kocmyrzów-Luborzyca jest liderem. Celem jest budowa odnawialnych źródeł energii u mieszkańców tych Gmin. Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę (pellet drzewny) nie maleje. Aktualnie zaangażowanych w projekt jest ponad 200 mieszkańców naszej Gminy. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 27 grudnia 2018 r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Marek Jamborski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PL.
Szczegółowe informacje na temat Projektu można poznać:  • w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji pod numerem telefonu: 12 419 17 01 wew. 135.

  • z prezentacji zamieszczonej na stronie poniżej tej informacji

Infolinia projektowa: 579-075-113

Poziom dofinansowania wynosi minimum 60% minus podatek VAT. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie - VAT wynosi 23%.


Pytania można przesyłać: na adres oze@wielka-wies.pl


Jak już Państwa informowaliśmy nasza gmina uczestniczy w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w którym bierze udział ponad 200 gospodarstw domowych z naszej gminy.


Informacja o wyniku II procedury przetargowej:

25.11.2019 r.
Lider Projektu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części IV w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych.

Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa ocena pozostałych ofert w zakresie: instalacji solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. O ich postępach będziemy Państwa informować.

2017-01-12