Zalacznik Nr 1 Efrr Kolor 300Dpi

Aktualności

23-02-2023 r.

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu !

Beneficjentem projektu jest Gmina Wielka Wieś (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).
Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 63 317 235,31 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 34 645 900,40 PL.

Bezpośrednim celem realizacji projektu było zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:
- 2548 instalacji fotowoltaicznych
- 736 instalacji kolektorów,
- 170 pomp ciepła na cele CWU,
- 106 pomp ciepła na cele CWU i CO
- 123 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

Realizacja celu bezpośredniego umożliwiła osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:
Wskaźniki produktu:
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2548 szt
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1135 szt.
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 11,526 MWe
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 7,798 MWt

 

10-07-2020 r.

Nowa instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na kolejnym budynku oświatowym w Szkoły podstawowej im. św. Jadwigi królowej w Białym Kościele. W ramach inwestycji zamontowano 140 paneli o mocy 40 kw. Koszt instalacji to blisko 140 tys. zł.

Szkoła

Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana również na budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, gdzie powstało 50 paneli o mocy ponad 14 kw, wartość instalacji to ok. 55 tys. zł.

Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi

Nowa instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na budynku oświatowym w Szkoły podstawowej w Modlnicy. W ramach inwestycji zamontowano 140 paneli o mocy 40 kw. Koszt instalacji to blisko 140 tys. zł.

Szkoły podstawowej w Modlnicy

Instalacja fotowoltaiczne została zamontowana na budynku Przedszkola Samorządowego w Modlniczce. W ramach inwestycji zamontowano 140 paneli o mocy 40 kw. Koszt instalacji to 140 tys. zł.

Przedszkola Samorządowego w Modlniczce

15-06-2020  r.

Trwają prace montażowe instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych. Jako pierwsza została wykonana instalacja na budynku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble gdzie zamontowano 106 paneli o mocy ponad 30 kw. Koszt instalacji to blisko 105 tys. zł

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble

12-06-2020 r.

Ważna informacja dla osób, które uczestniczą w projekcie OZE ‼️

Wykonawca Spółka Sanito rozpoczyna audyty w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikro instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” w ramach programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Audyty będą prowadzone po kolei w każdej z Gmin, a ich dokładne terminy będą każdorazowo uzgadniane z mieszkańcami, zatem prosimy o oczekiwanie na telefon od Wykonawcy. Podczas audytu fotowoltaicznego, dokonane zostaną obliczenia, które pozwolą na dobranie optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji oraz miejsca montażu instalacji. Każdy z audytorów posiadał będzie identyfikator, którego autentyczność zostanie poświadczona pieczątką Lidera projektu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wzór identyfikatora znajduje się poniżej. Planowany termin zakończenia audytów to 30.07.2020r. W celu sprawnego i dokładnego przeprowadzenia audytów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie rachunków za energię elektryczną z kilku ostatnich miesięcy.

Sanito

 

14-05-2020 r.

Gmina Wielka Wieś podpisała umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego –  z firmami Flexipower Group Sp. z o.o. oraz Sanito Sp. z o.o. W domach mieszkańców naszej gminy, którzy biorą udział w projekcie, zostanie zainstalowane łącznie: 191 instalacji fotowoltaicznych, 28 kolektorów słonecznych, 26 pomp ciepła i 2 kotły na biomasę. Do 20 maja br. wszyscy, którzy przystąpili do programu, otrzymają wiadomości e-mail z informacjami o szczegółach dotyczących realizacji inwestycji.

14-03-2019 r.

Gmina uczestniczy w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w którym bierze udział ponad 200 gospodarstw domowych z naszej gminy.
Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zakłada, iż w ciągu najbliższych tygodni wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy/wykonawców realizujących budowę inwestycji OZE. Przybliżony termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego to maj/czerwiec 2019 r.
W ramach projektu ma powstać ok. 4 tys. instalacji na domach prywatnych w 41 gminach Małopolski uczestniczących w projekcie.
więcej informacji na plakacie.

Projekt odnawialne źródła energii

25-06-2018 r.

Nasz partnerski projekt na odnawialne źródła energii (OZE) pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” uzyskał pierwsze miejsce co będzie skutkowało umową na dofinansowanie zadania! Wartość projektu (dla całego partnerstwa) to: 68 991 097,56 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 36 156 392,49 zł

Jest nam niezmiernie miło, że nasze starania zakończyły się sukcesem! Bardzo zależy nam na ochronie środowiska i inwestowaniu w rozwiązania proekologiczne, a ten projekt właśnie w te dążenia doskonale się wpisuje i dodatkowo jest niezwykle istotny dla naszych mieszkańców – dodaje Wójt Gminy

Budynek

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: