Deklaracja dostępności strony internetowej gminy Wielka Wieś

Urząd Gminy Wielka Wieś zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Wielka Wieś.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności Joanna Zając.
 • E-mail: j.zajac@wielka-wies.pl
 • Telefon: 12 419 17 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielka Wieś
 • Adres: Plac Wspólnoty 1
  32-085 Szyce
 • E-mail: ug@wielka-wies.pl
 • Telefon: 12 419 17 01-04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Gminy Wielka Wieś dostępny jest pod linkiem:  

https://www.wielka-wies.pl/kontakt/dostepnosc-architektoniczna/ 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) do Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, bądź telefonicznie pod nr: 12 419 17 01, lub elektronicznie na adres: ug@wielka-wies.pl. 

Osoby głuche, niesłyszące, mogą kontaktować się z Urzędem poprzez adres: ug@wielka-wies.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy Wielka Wieś prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Plan działania - aktualizacja 2022

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: , Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22