Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego w Będkowicach

Przewidziany do utwardzenia szlak turystyczny jest przedłużeniem ul. Akacjowej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Początkowy odcinek znajduje się w obszarze niewielkiego jaru o stromych skarpach.

Zobacz więcej »
2015-08-04
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło

Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalny wykonawca: Firma „DROGOP-2” Sp. z o.o.

Zobacz więcej »
2015-02-26
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy) wynosi około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d.

Zobacz więcej »
2015-04-02
Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś

Inwestycję realizuje firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę brutto złotych: 975.298,75 zł w terminie do 30.09.2015 r.

Zobacz więcej »
2015-08-06
Zbiorniki wody pitnej w Modlnicy - ul. Św. Wojciecha

Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 637/2, 79/2 w miejscowości Modlnica Gmina Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-04-01
Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo – cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stromej w Wielkiej Wsi

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbeztowo cementowych Ø 100mm na rurociąg polietylenowy PE Ø110mm z zastosowaniem rur PE 100 HD SDR 11, klasy PN 10 atestowanych dla wody pitnej wraz z uzbrojeniem.

Zobacz więcej »
2015-05-06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice

W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice". Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do wybudowania ponad 7 km grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej do końca lipca 2015 roku.

Zobacz więcej »
2015-01-08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Orlich Gniazd w miejscowości Giebułtów

Zadanie obejmuje montaż 20 kompletów przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Zadanie realizuje Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi.

Zobacz więcej »
2015-02-25
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białym Kościele

Projekt adaptacji obejmuje wykonanie niżej wymienionego zakresu robót: wyburzenie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z wytycznymi, częściowe wyburzenie otworów w ścianach nośnych (przesunięcie otworu w osi),
podmurowania i zamurowania niektórych istniejących otworów drzwiowych, w tym całkowite wydzielenie świetlicy od gimnazjum...

Zobacz więcej »
2014-11-04
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu

Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości. To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble, Czajowicach oraz Będkowicach.

Zobacz więcej »
2014-09-04
Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej w Białym Kościele

Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej K 601459 (ul. Królowej Jadwigi) zlokalizowanej na dz. nr 688/1 relacji Prądnik – Za Morze i drogi publicznej gminnej K601461 (ul. Św. Floriana) zlokalizowanej na dz. nr 675/1 relacji Skotnica –Iwiny wraz remontem nawierzchni, chodnika i wykonaniem kanalizacji opadowej na długości 1060 mb w miejscowości Biały Kościół wraz z robotami towarzyszącymi.

Zobacz więcej »
2014-06-17
Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierzchowie

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, umocnienie skarp wlotu/wylotu przepustu, umocnienie ścian czołowych przepustu, wykonanie schodków betonowych (zejście do potoku) obłożonych kamieniem z balustradą, montaż nowych barierek stalowych zabezpieczających na moście, obłożenie kamieniem i podniesienie istniejącego kręgu studni oraz wykonanie zadaszenia z drewna, wykonanie ogrodzenia studni, wykonanie belek żelbetowych pod barierki stalowe, wykonanie drogi dojazdowej do studni.

Zobacz więcej »
2014-09-10
Budowa pętli autobusowej w Będkowicach

Zadanie polegać będzie na wykonaniu nasypu drogowego, na którym zlokalizowana będzie pętla autobusowa o długości 188,12 m i nawierzchni bitumicznej; składająca się z peronu i wiaty przystankowej. Zjazd na pętle odbywać się będzie z drogi powiatowej nr DP2130K.

Zobacz więcej »
2013-09-24
Budowa sieci kanalizacji w m. Giebułtów – etap III

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę: kanałów ciśnieniowo – grawitacyjnych warz z uzbrojeniem tj. studniami rewizyjno – kontrolnymi, tłocznią ścieków oraz przekraczaniem dróg gminnych asfaltowych i gruntowych w formie przewiertu bezrozkopowego oraz wykopu otwartego.

Zobacz więcej »
2014-06-17
Budowa boiska sportowego w Modlniczce
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 50x30m w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem: powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904 m2
Zobacz więcej »
2014-04-02
Budowa chodnika ul. Słowiańskiej w Modlniczce

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego o szacunkowej długości: 156,84mb na drodze ul. Słowiańska w Modlniczce gm. Wielka Wieś wraz z robotami towarzyszącymi

Zobacz więcej »
2014-07-22
Wymiana wodociągu w ulicy Orlich Gniazd w Giebultowie

Długość wymienianej sieci wodociągowej to 230 mb. Znaczna część robót była wykonywana metodą przewiertu sterowanego. Wykonano również 21 przepięć przyłączy do budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Orlich Gniazd.

Zobacz więcej »
2014-07-22
Ogrodzenie boiska w Modlnicy

Zadanie wykonywane jest w trybie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dokończenia remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy. Wykonawcą prac jest LKS Błękitni Modlnica za kwotę 30.000 zł.

Zobacz więcej »
2014-06-17
Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś w roku 2014

Zadanie realizuje w okresie od maja do końca sierpnia 2014 r. Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 1.282.173,02 zł brutto. Jest do zadanie bardzo oczekiwane przez mieszkańców, ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Zobacz więcej »
2014-06-10
Budowa sceny plenerowej w Prądniku Korzkiewskim

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej, przeznaczona do użytku wewnętrznego Gminy, organizacji zebrań związanych z działalnością Gminy oraz do organizacji okazjonalnych imprez okolicznościowych.

Zobacz więcej »
2014-06-06
2014-04-11