Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Odwodnienie drogi krajowej 94 w miejscowości Szyce

Od kilku tygodni w miejscowości Szyce trwają prace związane z odwodnieniem DK 94. Temat ten pojawiał się od wielu lat i był bolączką zarówno Gminy jak i mieszkańców, których bezpośrednio dotykał gdyż coraz większe ilości wód z drogi krajowej zamiast być odpowiednio odprowadzone, rozlewały się na pola i podwórka mieszkańców Szyc.

Zobacz więcej »
2012-10-17
Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

1.1. Zakres rzeczowy obejmuje :
A. Wykonanie 2 szt. wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego lakierobejcą, uprzednio poddanemu heblowaniu i stępieniu krawędzi.
- belki nośne pionowe i poziome oraz zastrzały główne 14x14
- krokwy 12x6
- konstrukcja dachu wybita deską boazeryjną gr 19mm, z deską czołową gr. 25 mm, wysokości 12 cm
- dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym
- stół - szer. 75 cm, dł 360 cm z bali gr 4 cm na wysokości 82 cm
- ławki - szer 32 cm, dł 360 cm z bali gr. 4 cm na wysokości 52 cm

Zobacz więcej »
2012-10-19
Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w 2012 r.

Inwestycję realizowała Firma – Zakład elektroinstalacyjny Marek Pietrzyk w formule Zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej »
2012-11-09
Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły w Gminie Wielka Wieś – II odcinek

Zakresem utwardzenia objęty jest drugi odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 130 mb

Zobacz więcej »
2012-08-27
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Giebułtów- etap II, na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna SR - studnia kanalizacyjna S36

Firma Budowlana ROSA realizuje inwestycję pod nazwą Budowa kanalizacji w miejscowości Giebułtów, etap II – ( na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna Sr – studnia kanalizacyjna S36).

Zobacz więcej »
2012-09-19
Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach

GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków w ramach umowy ma wykonać przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Będkowice

Zobacz więcej »
2012-09-11
Przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia w Giebułtowie

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia na odcinku od km 0+690,00 do km 1+653,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś – Etap II.

Zobacz więcej »
2012-08-29
Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu - zobowiązał się wykonać inwestycje za 898.775,35 złotych brutto do 14 września 2012 r.

Zobacz więcej »
2012-08-28
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi

W zakres budowy wchodzi wykonanie robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne roboty odwadniające wykonanie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej wyposażenie boiska w zestawy do koszykówki, piłki ręcznej i do siatkówki wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko chwytów (ogrodzenie płyty boiska)

Zobacz więcej »
2012-08-28
Przebudowa i rozbudowa strychu nieużytkowego na sale dydaktyczne i zajęciowe w budynku Szkoły Podstawowej w Bęble

Wykonawca - Jerzy Kowal Zakład Remontowo- Budowlany ze Słomnik – zobowiązał się zrealizować inwestycję za 617.999,38 zł do końca października 2012 r.

Zobacz więcej »
2012-08-16
Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Białym Kościele

Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia - zobowiązał sie wykonać inwestycje za 394.408,57 zł brutto do końca października 2012r.

Zobacz więcej »
2012-08-28
Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie

W ramach zadania “Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie” przewiduje się wykonanie następujących robót: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem boiska sportowego, wykonanie przyłącza wody do nawadniania boiska, ukształtowanie terenu w zakresie prawidłowych spadków dopuszczalnych dla boisk sportowych, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, posianie trawy i jej pielęgnacja w okresie wegetacyjnym

Zobacz więcej »
2012-08-28
Wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w Szycach

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce. W ramach umowy ma wykonać otwór poszukiwawczy (studzienny) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w miejscowości Szyce, Gmina Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2012-09-11
Budowa i doposażenie placów zabaw - Modlniczka, Modlnica, Wierzchowie

W ramach zadania powstały dwa nowe place zabaw w Modlniczce oraz Wierzchowiu oraz doposażony został plac zabaw w Modlnicy

Zobacz więcej »
2012-08-10
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czajowicach

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżoww „PROGRAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z Gdańska - zobowiązał sie wykonać inwestycję za 211.934,49 zł do 20 czerwca 2012 r.

Zobacz więcej »
2012-08-15
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego wraz z przebudową ul. Willowej w Modlniczce

Wykonawca - SPEC-BRUK, Sp. z o. o z Libiąża – zobowiązał się wykonać inwestycję za 6.463.210,64 zł brutto.

Zobacz więcej »
2011-08-30
Budowa placów zabaw w Białym Kościele i w Wielkiej Wsi

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa działania: przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw

Zobacz więcej »
2011-08-30
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś oraz części miejscowości Biały Kościół i Szyce. Zaplanowano także połączenie tzw. „spinką” gminnej sieci kanalizacyjnej z siecią krakowską. Sieć zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych.

Zobacz więcej »
2009-09-02
Wykonanie trybuny sportowej przy boisku sportowym w Giebułtowie

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybuny stacjonarnej wraz z podbudową przy boisku sportowym w Giebułtowie wraz z chodnikiem, ogrodzeniem i murami oporowymi w Giebułtowie na dz. nr 47/27.

Zobacz więcej »
2011-08-26
Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach

Zakres rzeczowy obejmuje: roboty elewacyjne, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie przesuwnej, stalowej ocynkowanej bramy wjazdowej o wym. 5,3 x 1,6 m wraz z słupkami przybramowymi, zagospodarowanie terenu

Zobacz więcej »
2011-08-29
2014-04-11