Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Roboty ziemne związane z wykonaniem płyty boiska sportowego w Bęble

W wyniku przetargu wyłoniona została firma wykonawcza robót ziemnych, której zadaniem jest wykonać ukształtowanie terenu płyty boiska do piłki nożnej. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał w wykopie utwory skaliste co w konsekwencji miało znaczny wpływ na terminowość realizowanych robót. Koszt wykonania robót 103.360,22 zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Modernizacja kotłowni oraz instalacji co. w Szkole Podstawowej w Będkowicach

Małosprawne i zużyte technicznie kotły opalane węglem oraz instalacja centralnego ogrzewania zostały zdemontowane. Pomieszczenie kotłowni oraz składu opału zostaną poddane gruntownemu remontowi. W tak wyremontowanym pomieszczeniu zostaną zamontowane wysokosprawne kotły które będą pracować odrębnie z podziałem na I-szą i II-gą kondygnację szkoły.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Wykonanie otworu studziennego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w Prądniku Korzkiewskim

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową otwór poszukiwawczy w celu ujęcia wody jurajskiej został wykonany w miejscu wskazanym w dokumentacji geologicznej. W wyniku analizy fizyko-chemicznej pobranych próbek stwierdzono bardzo dobrą jakość nawierconej wody. Wydajność ujęcia jest zgodna z założeniem projektu dokumentacji geologicznej - ok. 40m3/h.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej SP w Modlnicy

Zakończyły się prace nad wykończeniem poddasza przełączki miedzy szkołą a salą gimnastyczną w Modlnicy. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu była firma GIPS-BUD S.C. z Krakowa, która za 105 tys. zł. zobowiązała się do końca lipca 2008r. zrobić m. in. instalację elektryczną, wod-kan, c.o., tynki wewnętrzne, flizy, scianki systemowe, sufity podwieszane, itp. W wyniku robót powstały 4 pomieszczenia administracyjne wraz z sanitariatami.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

Korzystając z dobrych warunków pogodowych, wyłonione w drodze przetargu firmy drogowe kontynuują prace przy remontach dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś. Pierwsza z firm, olkuskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zobowiązane jest umową do zakończenia prac na początku sierpnia, a ogólnopolska Eurovia Polska S.A. ma zakończyć prowadzone przez siebie remonty do połowy października 2008 r.
Łącznie wyremontowanych zostanie na terenie całej Gminy niemal 15 km dróg gminnych. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.
Remonty na poszczególnych odcinkach obejmują, w zależności od potrzeb, korytowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy lub frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, położenie warstwy ścieralnej oraz oczyszczenie poboczy i ich utwardzenie. Jedynie 3 km z wyremontowanych w tym roku odcinków pozostanie drogami tłuczniowymi - pozostałe zyskają trwałą nawierzchnię asfaltową.
Równolegle prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni.
Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wynosi 4 242 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Czajowice - czyszczenie stawu

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „MAŁOPOLKOM” s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus USŁUGI KOMUNALNO-ZIELENIARSKIE z Krakowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje ręczne ścinanie i karczowanie stawu, oczyszczenie stawu z roślin i namułu wykonanie kiszki faszynowej. Koszt robót to 25,5 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Przebudowa poddasza budynku komunalnego w Szycach na cele użytkowe - Świetlica Sołecka

Przebudowa poddasza została podzielona na trzy części. W wyniku przetargów na przebudowę został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik.
1. Etap I zrealizowany został w 2007 roku i polegał na wymianie pokrycia dachu.
2. Etap II polegał na wykonaniu ocieplenia połaci dachowych, robotach wyburzeniowych i murarskich, wykonaniu ścianek działowych z płyt GK, wykonanie posadzek, roboty murarskie, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie inst. elektr. Koszt robót to 135,7 tys. zł.
3. Prace przy adaptacji budynku komunalnego w Szycach. Zakres robót to wykonanie drzwi wewnętrznych, wylewka cementowa, panele podłogowe, ocieplenie ściany szczytowej wykonanie ścian z płyt GK i płytami OSB wykonanie schodów wyłazowych na dach. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt wykonania 21,7 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Utwardzenie drogi w Prądniku Korzkiewskim

Droga dz. nr 266/1 w Prądniku Korzkiewskim została utwardzona tłuczniem kamiennym na długości około 800 mb. Prace wykonywała Firma Usługowo-Handlowa „NOWAK” Ryszard Nowak. Koszt wykonanych robót to 50 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Ocieplenie ścian budynku LKS Błękitni Modlnica

W wyniku przetargu wyłoniony został Zakład Budowlano-Instalacyjny Bulanda Piotr z Łącka. Koszt wykonania ocieplenia wyniósł 66,6 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Ścinanie poboczy dróg gminnych wraz z udrożnieniem rowów przydrożnych w roku 2008 na terenie Gminy Wielka Wieś

Równolegle z remontami dróg prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni. Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wraz ze ścinaniem poboczy wynosi 4 242 tys. zł. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Budynek komunalny tzw Remiza OSP w Tomaszowicach - roboty wykończeniowe

W wyniku przetargu został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik. Zakres robót polegał na Wykonaniu robót posadzkarskich, tynkarskich, wykonanie ocieplenia ścian wieżyczki budynku, wykonanie stropów podwieszanych z płyt GK, ocieplenie strychu, wykonanie stolarki drzwiowej, balustrady i schodów, wykonanie instalacji wod-kan. Koszt wykonania robót wyniósł 91,3 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Budowa sieci kanalizacyjnej w Modlniczce

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2008-10-14
Budowa chodników

W Gminie Wielka Wieś trwa oczekiwana od dawna przez mieszkańców budowa chodników. Od połowy czerwca trwają prace na dwóch odcinkach – liczącym 1786 metrów odcinku biegnącym przez Giebułtów i 1231 m odcinku ulic Szkolnej i Wesołej, łączącej Wielką Wieś, Szyce i Prądnik Korzkiewski. Wykonawcą chodnikach przy tych dwóch drogach jest ogólnopolska firma Eurovia, która ma zakończyć prace do początku listopada br. Wartość tych robót została ustalona na kwotę 4 500 938,19 zł.

Zobacz więcej »
2009-03-02
2014-04-11