Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy i Tomaszowicach

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice – etap II”

Sieć kanalizacyjną wybudowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie sieci przewodów ciśnieniowych, tłocznych odprowadzających ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych. W zakresie sieci kanalizacyjnej jak i przepompowni zastosowane zostały najlepsze dostępne technologie zapewniające efektywność użytkowania i niezawodność systemu.
Z uwagi na ukształtowanie terenu, uwzględniono sieciowe pompownie ścieków, konieczne dla pokonania wzniesienia na trasie kolektorów głównych, zasilane z linii kablowej. Wykonane w ramach projektu przepompownie ścieków stanowią kompleksowy obiekt w postaci podziemnego zbiornika, wyposażonego w dwie zatapialne pompy (w tym 1 rezerwowa) z wewnętrzną instalacją, armaturą hydrauliczną i automatycznym systemem sterowania pomp. W przypadku odcinków kanalizacji wykorzystujących grawitację spadki kanałów dostosowano do ukształtowania terenu tak, aby możliwy był odpływ ścieków przy zachowaniu minimalnych spadków dla poszczególnych średnic rurociągów.
W ramach tego projektu uzbrojono 320 posesji. Połączona z już istniejącą sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki do oczyszczalni w Giebułtowie (za wyjątkiem ścieków z przysiółka „Skotnica” w miejscowości Tomaszowice, które skierowane są do oczyszczalni w Krakowie).
Finalnym produktem projektu jest sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 23,7 km.
Cel bezpośredni, jakiemu był podporządkowany projekt dotyczył stricte ochrony środowiska. Przecież Gmina Wielka Wieś, w całości znajduje się na obszarach prawnie chronionych. Sołectwa gminy położone są w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (PK Dolinki Krakowskie, Tenczyński PK oraz obszar otuliny parków krajobrazowych). Obszar gminy ujęty jest też w koncepcji krajowej sieci ECONET-Polska jako część obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym (30M–Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej).
Dzięki budowie systemu kanalizacji wykonane zostały działania zmierzające z jednej strony do ograniczenia niekontrolowanych zrzutów ścieków, z drugiej zaś zwiększyło się bezpieczeństwo ekologiczne ujęć wody pitnej (w szczególności ujęć wód podziemnych).
Kolejnym efektem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Z uwagi m.in. na bliskość Krakowa, w gminie Wielka Wieś obserwuje się bardzo intensywne zmiany demograficzne, polegające na napływie nowych mieszkańców, co oznacza dla gminy konieczność ustawowego zaspokojenia mieszkańców w zakresie potrzeb komunalnych. Potrzeby te zostały częściowo zaspokojone poprzez udostępnienie mieszkańcom miejscowości Modlnica oraz Tomaszowice kompletnej infrastruktury komunalnej. W tym zakresie zwiększył się stopień skanalizowania gminy o 14,2%. Dzięki temu podłączonych do nowej kanalizacji zostanie docelowo 1292 mieszkańców w 312 gospodarstwach domowych oraz 8 podmiotów (w tym szkoła podstawowa, przedszkole i gimnazjum w Modlnicy, Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego - dwór w Modlnicy, Krakowskie Centrum Konferencyjne - Dwór w Tomaszowicach, kościół i plebania Parafii Rzymsko-Katolickiej), co oznacza także likwidację zbiorników wybieralnych.
Istotna poprawa warunków sanitarnych w gminie korzystnie wpłynie na jej zewnętrzny wizerunek i atrakcyjność zarówno inwestycyjną jak i turystyczną. W zakresie potencjału inwestycyjnego, korzyścią dla gminy jest możliwe udostępnienie terenów uzbrojonych (o podwyższonej wartości), którymi zainteresowani są potencjalni inwestorzy. Poprawa uzbrojenia terenów inwestycyjnych nawiązuje do celu szczegółowego MRPO: podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, podnosząc atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej.
W celu sfinansowania przedsięwzięcia Urząd Gminy Wielka Wieś złożył z sukcesem wniosek o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa, którego celem jest m.in. poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb.

Podsumowanie wydatków na budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice – etap II
Całkowity koszt projektu: 6 411 024,24 zł
W tym:
z budżetu Województwa Małopolskiego (w ramach MRPO) : 4 152 728,58 zł
z budżetu Gminy Wielka Wieś : 2 258 295,66 zł

2009-06-14