Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

W dniu 03.02.2012r. została  podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 5 189 232,24zł (brutto) z  terminem zakończenia inwestycji  30.10.2015r.

Wykonawcą robót jest Firma CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. z siedzibą w Szczecinie.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Zakres inwestycji:
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy) wynosi około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d.

Ogólna charakterystyka techniczno – technologiczna (ciąg technologiczny oczyszczania ścieków):
1.    Studnia rozprężna
2.    Zbiorniki retencyjne ścieków
3.    Mechaniczne podczyszczanie ścieków I stopnia ( krata hakowa, piaskownik pionowy)
4.    Pompownia główna
5.    Mechaniczne podczyszczanie ścieków II stopnia ( sito gęste)
6.    Oczyszczanie biologiczne ( reaktory biologiczne) – komory beztlenowe, denitryfikacji, nitryfikacji ; osadniki wtórne pionowe
7.    Stacja dmuchaw
8.    Studnia z przepływomierzem elektromechanicznym
9.    Stacja odwadniania i higienizacji osadu
10.Stacja wapniowania osadu odwodnionego
11.Przepompownia ścieków oczyszczonych  

Cel zadania:
Jest  to przedsięwzięcie, które przyniesie korzyści obecnym i przyszłym mieszkańcom, wpływając korzystnie na środowisko i doprowadzi do uregulowania gospodarki ściekowej.  Ponadto spełni  wymogi stawiane przez normy krajowe i unijne, po przez  osiągnięcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych oraz ograniczy zagrożenie skażeniem wód i gleby. Osiągnie redukcję BZT5 w granicach 95%, a ścieki odpowiadać będą wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r.

Tagi dla strony:

2015-04-02