Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rozbudowa szkoły w Bęble

„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na dydaktyczne, wraz z wewnętrznymi instalacjami : C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, hydrantowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa miejsc postojowych na działce nr 103 w miejscowości Bębło, Gmina Wielka Wieś”

2.1 Zakres rzeczowy umowy obejmuje


2.1. W I kolejności - Przeniesienie gabinetu Dyrektora i sekretariatu do pomieszczeń obecnego punktu przedszkolnego.


2.1.2. Rozbudowę budynku szkoły – wyburzenie i odtworzenie istniejącej przewiązki oraz przebudowę i rozbudowę zachodniego (niższego) skrzydła szkoły w kierunku sali gimnastycznej


2.1.3.Przebudowę budynku szkoły – polega na zmianie geometrii dachu, wysokości zachodniego skrzydła oraz dokonaniu prac adaptacyjnych wewnątrz budynku.


2.1.4. Zmianę sposobu użytkowania - w miejscu obecnych pomieszczeń magazynowych zostały zaprojektowano sale dydaktyczne.


2.1.5. Przebudowę kanalizacji deszczowej – ze względu na rozbudowę budynku istnieje potrzeba przesunięcia  istniejącego fragmentu kanalizacji deszczowej (spustów rynien, fragmentu kanału oraz studzienki)


2.1.6 . Termomodernizację ścian zewnętrznych części  podlegającej wyburzeniu i przebudowie.


2.1.7. Budowę miejsc postojowych – projekt przewiduje powstanie 7 nowych miejsc postojowych, korektę nawierzchni utwardzonej, budowa pochylni dla niepełnosprawnych.

Zadanie realizuje Konsorcjum Firm: STAMBUD Sp. z o.o. , ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 2K- BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K za kwotę 1.747.983,41 zł .

stan na 18.10.2017 r.

stan na 18.10.2017 r.

stan na 18.10.2017 r.

stan na 10.01.20018

stan na 10.01.20018

stan na 27.12.2017

2017-06-20