Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego w Będkowicach

Inwestycja pn. Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego położonego na części działki nr 794 w m. Będkowice, gmina Wielka Wieś, na długości 327

Przewidziany do utwardzenia szlak turystyczny jest przedłużeniem ul. Akacjowej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Początkowy odcinek znajduje się w obszarze niewielkiego jaru o stromych skarpach. W środkowym odcinku jar się wypłyca i przechodzi w układ stokowy z wypłaszczonym obszarem istniejącego szlaku.

W końcowym odcinku szlak przebiega znów w niewielkim wykopie. Istniejący szlak biegnie na wysokości istniejącego terenu. Z uwagi na nieregularny przebieg jego szerokość jest zmienna i średnio wynosi około 1.5 m. Woda powierzchniowa w początkowym odcinku (od ul. Akacjowej) biegnie przy lewej skarpie jaru i w środkowym odcinku spływa na lewą skarpę znacznej wysokości zalesionego zbocza.

Dla utwardzanego szlaku przyjęto następującą konstrukcję :
- 7.5 cm – geosiatka komórkowe (25-40 oczek/m²/ z wypełnieniem otworów mieszanką
kamienną 0-31.5 mm
- 20 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego 31.5-63 mm stabilizowana mechanicznie
Zewnętrzne krawędzie nawierzchni zabezpiecza kantówka drewniana 9x9 cm, impregnowana ciśnieniowo. Kantówkę tą należy zabezpieczyć przed przesunięciem palikami drewnianymi o wymiarach 60 x 60 mm lub okrągłymi długości minimum 75 cm. Rozstaw palików 2.0 m
Od hm 1 + 64.95 po stronie prawej planuje się poprawę odwodnienia przez umocnienia
istniejącego rowu płotkami faszynowymi wysokości 30 cm. Przy planowanych do wykonania robót nawierzchniowych poprawia się stan istniejącego odwodnienia. W obszarze dopływu bocznego rowu w planowane jest umocnienie dna rowu brukiem z otoczaków ułożonych na zaprawie betonowej.

Projektowany zakres robót nie koliduje z zielenią wysoką (drzewa) i niską (krzewy). Przy wykonywaniu koryta i rowu należy chronić układ korzeniowy istniejących drzew. W rejonie systemu korzeniowego większych drzew dopuszcza się punktowe zmiany w przebiegu planowanej trasy szlaku.

Zadanie wykonuje Firma Usługowo – Transportowa Marek Burowski z siedzibą w Brzoskwini za kwotę: 127.194,93 zł brutto. Termin realizacji do 10 września br.

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa turystów i mieszkańców udających się do doliny Będkowskiej. 

Tagi dla strony:

2015-08-04