Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dzień otwarty i rekrutacja w placówkach oświatowych  na terenie Gminy

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie naszej Gminy.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlnicy

- 15.03.2016 r. (wtorek) w godz. od 16.00 do 18.00. W programie wystawa, występy uczniów, spacer po szkole w towarzystwie Samorządu Uczniowskiego, możliwość spotkania z nauczycielami, gry i zabawy.

W programie wystawa, występy uczniów, spacer po szkole w towarzystwie Samorządu Uczniowskiego, możliwość spotkania z nauczycielami, gry i zabawy.

Szkoła Filialna w Modlniczce

- 08.03.2016 r. (wtorek) w godz. od 17.30 do 19.00.

Prezentacja szkoły oraz realizowanych projektów . 

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

- 17 marca 2016r. tj. czwartek godz. 17.00

Zaplanowano gry i zabawy dla dzieci oraz spotkanie z rodzicami na którym nastąpi prezentacja szkoły.

Szkoła Podstawowa w Bęble

- 18 marca 2016 r.

W programie:
- godz. 9.00-10.00 zabawy ruchowe przy muzyce;
- godz. 10.00-10.30 wspólne II śniadanie;
- godz.10.30 – 11.30 zajęcia plastyczne;
- godz. 11.30 – 12.30 gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej;
- spotkanie z Dyrektorem oraz nauczycielami;

-prezentacja bogatej oferty edukacyjnej oraz nowoczesnej bazy lokalowej;

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

- 9 marca 2016 r.  od godziny 17.00

Prezentacja szkoły oraz realizowanych projektów . 

Gimnazjum Biały Kościół

- 8 kwietnia 2016 r. od 17.00 do 19.00

Prezentacja szkoły oraz realizowanych projektów . 

Szkoły Podstawowej w Będkowicach 

- 12 marca 2016r. w godz. 11.00 -16.00

Przyjęcia dzieci  już od 2,5 roku.

W programie między innymi:
zwiedzanie szkoły, zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły; prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów naszej szkoły, inscenizacja przygotowana przez uczniów, pokazy przedmiotowe, zabawy z językiem angielskim „Konkurs Piosenki angielskiej”, pokaz Zumby, pokaz  zajęć plastyczno-artystycznych, zabawy muzyczne, zajęcia sportowe, gry i zabawy dla dzieci

Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Giebułtowie 

- 2 kwietnia 2016r. godz. 10.00 – 13.00

Przyjmowane są dzieci od 2,5 do 5 lat. Przedszkole realizuje zajęcia w oparciu o Podstawę Programową Ministra Edukacji Narodowej. Oferujemy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki  oraz zajęcia z logopedii z wczesną nauką czytania. Realizujemy autorskie warsztaty artystyczne prowadzone przez magistrów sztuki. Dostosowujemy metody i techniki pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, tak aby ofiarować każdemu z naszych przedszkolaków jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju.

Rekrutacja:

- 01.03.2016 r.do 31.03.2016 r.  dla oddziałów przedszkolnych

- od 04.04.2016 r. do 20.04.2016 r. dla klas I Szkół Podstawowych

Gimnazjum 

- od 01.03.2016 r. do 28.06.2016 r. - dla uczniów z obwodu gimnazjum
- od 25.04.2016 r. do 28.06.2016 r.dla uczniów spoza obwodu gimnazjum

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  (tzw. ”zerówka”) lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Jeżeli dziecko 6-letnie nie jest jeszcze gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, to będzie mogło realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw.” zerówka”).

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 r.) oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2012) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych (tzw. ”zerówka”) wskazanych we wniosku o przyjęcie, Wójt Gminy Wielka Wieś, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie gminy, który przyjmie dziecko.

Dzieci trzyletnie (urodzone w 2013 r.) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych we wniosku przedszkoli nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują: kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe, oraz  kryteria określone w Uchwale Nr XII/141/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 04 lutego 2016 r. tzw. kryteria samorządowe.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 na terenie Gminy Wielka Wieś zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i ujęte zostały w poniższych aktach prawnych:

1.    Zarządzenie   Nr  7/O/2016 Wójta Gminy Wielka Wieś z  dnia  21 stycznia 2016 roku, w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2016/2017 do przeszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wielka Wieś.

2.    Załączniki:
1)    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś - terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,
2)    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś - terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych,
3)    Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
4)    Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej.

3.    Uchwała Nr XII/141/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

II. Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 
Kryteria i terminy naboru
Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
W związku z powyższym podjęta została stosowna uchwała w tym zakresie:

1.    Uchwała Nr XII/140/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

2.    Zarządzenie   Nr  7/O/2016 Wójta Gminy Wielka Wieś z  dnia  21 stycznia 2016 roku,
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2016/2017 do przeszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wielka Wieś.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Małopolski Kurator Oświaty.

1.    Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do gimnazjów 2016-2017.

1)    Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nabór do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś będzie przeprowadzony wg rekrutacji tradycyjnej
w tzw. formie papierowej.
 
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli i szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  uzyskają Państwo w każdym przedszkolu oraz  szkole podstawowej lub gimnazjum.

 

Tagi dla strony:

2016-02-26