Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gmina Wielka Wieś drugą gminą w kraju!

Nasza gmina została oceniona jako 2 gmina w kraju w raporcie „Podsumowanie kadencji 2010-2014” autorstwa firmy doradczej - Curulis

Celem raportu jest wskazanie tych gmin, które - niezależnie od okoliczności - wykazały się pozytywnym wpływem na swoim terenie. Ranking skupiony jest na zmianach, jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014: dla autorów rankingu nie liczyło się, czy gmina była bogata już w 2010, a jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez te 4 lata zmienić.

liderzy województw.jpg

Aby raport mógł powstać zbadano 2479 jednostek samorządu terytorialnego (wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze:
- gospodarczym (m.in. dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych na 1000 ludności),
- społecznym (np. przyrost liczby ludności, liczby miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych na 1000 mieszkańców),
- infrastrukturalnym (rozbudowa sieci wodnej, kanalizacyjnej i gazowej)
i finansowym (udział w budżecie środków pozyskanych z UE, dynamika wzrostu dochodów).

ranking ogólny.jpg

Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych.
Obok rankingu ogólnego, prezentującego całościowe zestawienie wszystkich jednostek, ukazano pozycję poszczególnych gmin w każdym analizowanym aspekcie, co pozwoliło ukazać kierunki działania władz lokalnych. Dla bardziej precyzyjnej prezentacji danych, gminy podzielono również na kategorie uwzględniające ich charakter społeczno–gospodarczy (Gmina Wielka Wieś została sklasyfikowana pośród gmin o charakterze (przemysłowo-usługowym).

ranking przem-uslg.jpg

Całość analizy poprzedziła rozbudowana analiza wskaźników prezentująca poszczególne obszary stanowiące odzwierciedlenie wskazanych wymiarów rozwoju. Wskaźniki te pozwalają zapoznać się z najważniejszymi tendencjami w zakresie kształtowania się badanego aspektu w ostatnich czterech latach, a jego interpretację ułatwia szereg map przedstawiających przestrzenne zależności.

Raport: Podsumowanie kadencji 2010-2014
http://www.curulis.pl/img/download/20140724_raport_v16.pdf

Załącznik Nr 1 - Pełna lista rankingowa
http://www.curulis.pl/img/download/20140722_ranking_v13.pdf

2014-07-31