II Etap Budowy Kanalizacji Będkowice

II Etap Budowy Kanalizacji Będkowice

Inwestycja dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020.

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszanie lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury  w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Wykonawca firma Ekoinstal sp. z o.o.  z Suchej Beskidzkiej.

Inwestor: GZK Sp. z o.o.


Zakres:  Kontynuacja Etapu I tj. wybudowanej kanalizacji  w Bęble na ul. Kwiatowej.
Trudne ukształtowanie terenu spowodowało konieczność budowy trzech pompowni  sieciowych, do których będą odprowadzane ścieki  z sołectwa a następnie wypompowywane w górę kierunku Bębła.

Faza I
W ramach I Fazy powstanie kanalizacja od ul. Kwiatowej wzdłuż ul. Kawiory  do ul. Na Las gdzie powstanie pierwsza z planowanych pompowni sieciowych (PIV) .
Termin realizacji: I Faza 29.03.2019 r.,

Faza II
W ramach Fazy II powstanie sieć od ul. Las wzdłuż ul. Kawiory do ul. Pod Sokolicą gdzie powstanie druga z planowanych pompowni sieciowych (PIII) .


Ostatni etap II Fazy to budowa kolektora kanalizacyjnego od ul. Pod Sokolicą wzdłuż ul. Browar kończąc na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Jaśminowej gdzie powstanie trzecia z planowanych pompowni sieciowych (PII)

Termin realizacji II Fazy: 30 marca 2020 r.

Wartość  inwestycji dla Fazy I i II wynosi: 4 574 111,33 zł

Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza I i II,
Cel operacji: Redukcja ścieków w gminie Wielka Wieś poprzez budowę 7,8 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice,
Wyniki/Efekty: liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych - 62 szt., planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji – 8 035,20 m3/rok, liczba planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 248.
PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje