Informacja ws. modernizacji gruntów i budynków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przeprowadziło modernizację gruntów i budynków na terenie gminy Wielka Wieś.

W wyniku modernizacji zostały zweryfikowane i zaaktualizowane:
• powierzchnie klas użytków rolnych,
• grunty sklasyfikowane do tej pory jako użytki rolne, ale obecnie zabudowane, przez co konieczne było zakwalifikowanie ich do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, np. do symbolu B – tereny mieszkaniowe lub dr – drogi itp.,
• rodzaje wszystkich pozostałych gruntów zabudowanych, rolnych i leśnych,
• powierzchnie zabudowy budynków mieszkalnych,
• powierzchnie budynków pozostałych (m.in. budynki gospodarcze, garaże, stodoły itd.).

Chcąc usprawnić proces wprowadzenia zmian do ewidencji podatkowej, właściciele nieruchomości otrzymują w załączeniu z Urzędu Gminy wypełnione druki informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach oraz informacji o lasach, wygenerowanych z programu podatkowego.

Prosimy, o zweryfikowanie danych w nich zawartych, przede wszystkim powierzchni działek oraz powierzchni użytkowych budynków, a następnie podpisanie przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości i złożenie tych dokumentów do Urzędu Gminy Wielka Wieś w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Informujemy, że wprowadzenie zmian po modernizacji gruntów i budynków wiąże się z ponownym przeliczeniem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2022 r., jednakże zmiana wysokości podatku nie wynika ze zmiany wysokości stawek podatkowych lecz ze zmiany klasyfikacji gruntów w wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe modernizacji gruntów i budynków.

Krzysztof Wołos
Wójt Gminy Wielka Wieś

2022-07-29