Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje o żłobku w Modlniczce

W miesiącu wrześniu 2019r. rozpocznie swoją działalność pierwszy Żłobek Samorządowy w Gminie Wielka Wieś. Żłobek będzie mieścił się przy ul. Św. Faustyny 5 w Modlniczce. Zapewni on miejsca dla 24 dzieci z terenu naszej gminy i będzie otwarty w godzinach od godz. 6:30 do 16:30.


Ze świadczeń żłobka będą mogły korzystać dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Gminy Wielka Wieś w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r. ż. Do rekrutacji na wolne miejsca opieki w żłobku będą mogli przystąpić rodzic/opiekunowie prawni dziecka, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, lub są osobą bezrobotną aktywnie poszukującą pracy, bądź pracującą.


Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi we wrześniu nowo powołany dyrektor placówki. W dniach od 2 września 2019 r. do 10 września 2019 r. w siedzibie żłobka, odbywać się będzie składanie kart zapisu dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Formularz zapisu dziecka wraz z wzorami oświadczeń zostanie udostępniony do pobrania na stronie Gminy Wielka Wieś oraz w Urzędzie Gminy (Plac Wspólnoty 1 32-085 Szyce) najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji tj. od dnia 19 sierpnia 2019r. W tym terminie podane zostaną również godziny dyżuru żłobka, w których rodzice/opiekunowie prawni będą mogli dostarczyć dokumenty.


Szczegółowy harmonogram rekrutacji i kryteria przyjęcia zawierają poniższe załączniki.

2019-07-04