Kapliczki Powiatu Krakowskiego

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/332/2021 Rady Powiatu Krakowskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego w dniu 5 czerwca 2023 r. zawarta została pomiędzy Powiatem Krakowskim, a Gminą Wielka Wieś umowa o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

   

Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie kapliczki domkowej z 1857 roku w miejscowości Bębło”, a pomoc finansowa z budżetu powiatu krakowskiego wynosi 28 511,00 zł.


Mimo na pozór dobrego wyglądu kapliczki jej stan zachowania był bardzo zły. Brak zabezpieczenia przed wilgocią prowadził do stopniowej degradacji obiektu. Na powierzchni ścian zewnętrznych widoczne jest zawilgocenie i zasolenie muru. Na powierzchni ścian wewnętrznych zawilgocenie i zasolenie jest już bardzo duże. Widoczne są deformacje, pęknięcia i znaczne ubytki tynku oraz farby, które osypują się i odpadają. Z kolei dach został wykonany niefachowo, blacha jest krzywo ułożona, brakuje wykonania podbitki dachowej, a system rynnowy jest wadliwy. Natomiast elementy metalowe kapliczki tj. krzyż wieńczący dach oraz metalowe elementy drzwi noszą widoczne oznaki korozji, a krzyż jest mocno zardzewiały.

Dlatego koniecznym stało się przeprowadzenie wymaganych napraw w celu usunięcia czynników przyspieszających niszczenie obiektu.

”Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego”

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje