Konsultacje społeczne projektów aPZRP

Do 22 czerwca 2021 r. trwają konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy.


Urząd Gminy wraz z Radą Gminy przygotowują stanowisko w imieniu Gminy w ramach trwających konsultacji w/w Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.


Dokument ten jest o tyle istotny iż na liście działań strategicznych w regionie wodnym Górnej Wisły ujęte są dwa zadania mające wpływ na naszą Gminę: pierwszy w Prądniku Korzkiewskim, drugi na granicy Giebułtowa i Trojanowic.


Prowadzimy również konsultacje z gminami ościennymi gm. Zielonki, gm. Skała, gm. Sułoszowa, celem wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.


Wstępne ustalenia zmierzają w kierunku uwzględnienia w w/w Planach mniejszych pojemnościowo zbiorników oraz zaplanowanie dodatkowych w górnym biegu rzeki Prądnik.

Głównym celem opracowania jest kompleksowe podejście do zabezpieczenie przeciwpowodziowego terenów na całej długości rzeki Prądnik. Chcemy zaplanowanować zbiorniki przeciwpowodziowe w takich lokalizacjach, które faktycznie chroniłyby mieszkańców naszych gmin przed podtopieniami i nie były tak inwazyjne w cenne przyrodniczo tereny OPNu


Zgłaszanie uwag i wniosków
Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji PZRP jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej, więcej informacji: Konsultacje społeczne projektów aPZRP – Stop Powodzi

Swoją opinię możesz wyrazić:📍 za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje,

📍 przesyłając informację na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl,

📍 pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

📍 pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów,

📍 ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Uwagi najlepiej wysłać listem poleconym oraz dodatkowo elektronicznie:

📍 na stronie internetowej: FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG aPZRP https://stoppowodzi.pl/konsultacje/formularz-dorzecze-wisly/Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.


Projekty Planów


Planowana lokalziacja zbiorników

Planowana lokalziacja zbiorników

Prądnik Korzkiewski

Prądnik Korzkiewski

Trojanowice

Trojanowice

2021-03-10