Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/400/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 06 maja 2014 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1”, wraz z dokumentacją dotyczącą odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.07.2015r. do 03.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, w godzinach pracy Urzędu.

Zmiany planu dotyczą wyłącznie ustaleń tekstowych w zakresie niektórych warunków i zasad zagospodarowania, w granicach obszaru „Modlniczka-1”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, o godz. 13.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Wieś, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2015 r.

M-ka1 obwieszcz wyłoże Uch Bip Int WAZNE.pdf

Tagi dla strony:

2015-07-01