Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś – w granicach obszaru „Modlnica-9” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz uchwały Nr XXXVII/399/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 06 maja 2014 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlnica-9”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.07.2015 r. do 03.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, w godzinach pracy Urzędu.

W okresie wyłożenia projekt zmiany studium będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Wielka Wieś: www.wielka-wies.pl oraz http://bip.malopolska.pl/gwielkawies/Article/id,28971.html Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, o godz. 13.00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Wieś, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2015 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt zmiany studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

M-ca9 zm STUD obwiesz- wyłoż i Uch Bip Int WAZNE.pdf

Tagi dla strony:

2015-07-01