Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w okolicy ul. Na Wygwizdowie w Giebułtowie

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w okolicy ul. Na Wygwizdowie w Giebułtowie, gm. Wielka Wieś.
Obręb 0005 Nr Kw: KR1P/00459280/3
Forma i tryb zbycia: Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
Rodzaj: Nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ
- na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) -
ogłasza
DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Wielka Wieś

Położenie

nieruchomości

Nr

działki

Pow.(ha2)

bez udziału

w drodze

Cena

wywoławcza

netto (zł)

z udziałem

w drodze

Wadium

( zł)

Przeznaczenie

nieruchomości,

sposób

zagospodarowania

Okolice ul.

Na Wygwizdowie

278/5

0,1239

237 071,62

11 900

zabudowa

jednorodzinna-

symbol planu

1.MN

 

278/6

0,1205

231 291,62

11 600

278/7

0,1208

231 801,62

11 600

278/8

0,1240

237 241,62

11 900

278/9

0,1222

234 181,62

11 800

278/10

0,1219

233 671,62

11 700

278/11

0,1268

242 001,62

12 100

278/12

0,1264

241 321,62

12 100

278/13

0,1227

235 031,62

11 800

278/14

0,1252

239 281,62

12 000

278/15

0,1306

248 461,62

12 500

278/16

0,1307

233 470,71

11 700

278/17

0,1309

233 810,71

11 700

278/18

0,0929

 

 

nieruchomość

niezabudowana

278/19

0,0971

!!!UWAGA!!!
Działki nr 278/18 i 278/19 stanowią drogi wewnętrzne i będę sprzedawane w następujący sposób:
Działka nr 278/18 w udziałach po 1/14 z działkami nr 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14, 278/15, 278/16, 278/16 i 278/17
Działka nr 278/19 w udziałach po 1/11 z działkami nr 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14 i 278/15

Dostęp do działek prawnie zapewniony jest drogą służebną od strony Giebułtowa ul. Muzyczną i południową granicą działki 278/2 oraz wschodnią granicą działki 278/4. Planowana jest realizacja drogi od strony zachodniej kompleksu, łączącej kompleks z drogą krajową DK-94
PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w sali 204, w następujący sposób:

W DNIU 21.07.2015r.: W DNIU 22.07.2015r.: W DNIU 23.07.2015r.:
Działka nr 278/5 - godz. 8:30 Działka nr278/10 - godz. 8:30 Działka nr278/15 - godz. 8:30
Działka nr 278/6 - godz.10:00 Działka nr 278/11 - godz. 10:00 Działka nr 278/16 - godz. 10:00
Działka nr 278/7- godz. 11:30 Działka nr 278/12 - godz. 11:30 Działka nr 278/17 - godz. 11:30
Działka nr 278/8 - godz. 13:00 Działka nr 278/13 - godz. 13:00
Działka nr 278/9 - godz. 14:30 Działka nr 278/14 - godz. 14:30

Nieruchomości nie są zabudowane. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są przedmiotowe nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.03.2015r.


Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
• dowodu wpłaty wadium z adnotacją której działki dotyczy
• dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
• w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, tj. wydanego nie później niż 3 miesiące przed terminem przetargu, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• Uczestnik przystępujący do przetargu składa pisemne oświadczenie, iż obejrzał przedmiot przetargu, wnikliwie zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i uwag oraz, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu i jego warunkami.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) - przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Wielka Wieś – Bank KBS O/Wielka Wieś 57 8591 0007 0040 0591 8786 0094 w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem.

WAŻNE! – w tytule przelewu należy zamieścić nr działki, której wadium dotyczy. Wpłata wadium nie zawierająca informacji o nr. działki będzie uznana za nieprawidłowo wniesioną, a osoba wpłacająca nie będzie dopuszczona do przetargu.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.07.2015r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wielka Wieś.
Wadium uczestnika przetargu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Uczestnik, który wygra przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu w drodze podpisania aktu notarialnego. O terminie i miejscu podpisania aktu notarialnego zostanie on powiadomiony pisemnie w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia aktu notarialnego w podanym miejscu i czasie, organizator przetargu może odstąpić od jego zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji.
1. Nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Giebułtów - 1” – Uchwała Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru "Giebułtów-1" (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Poz.1366 z dnia 13 lutego 2013r.)
2. Nabywca każdej z nieruchomości gruntowych niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowisk i Geodezji, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś , tel. 12 419 17 01-04 w.102
www.wielka-wies.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Tagi dla strony:

2015-06-10