Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego dla obszaru Wielka Wieś - 10

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwały XIV/157/2016z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru

„Wielka Wieś-10”.

Z uchwałą określającą granice terenu objętego ustaleniami zmian planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 10.06.2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2016-05-18