Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o sprzedaży działek

GKOŚ.GN.6840.55.05.2014.BZ Wielka Wieś, 2014-09-26

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm./Wójt Gminy Wielka Wieś podaje do publicznej wiadomości;

INFORMACJĘ O WYNIKU I PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

które ogłoszono na dzień 24 i 25 września 2014r.
w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, o powierzchniach 0,07ha oraz 132/13, o powierzchni 0,13ha, położonych w obrębie Modlnica w okolicy ul. Przygranicznej, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1P/00435596/7.
Cena wywoławcza nieruchomości o powierzchniach 0,07ha wynosiła: 140 000,00zł netto, a o powierzchni 0,13ha: 260 000,00zł netto
najwyższa cena osiągnięta w przetargach: brak
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: 0 /brak wpłaty wadium/
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: 0
nabywca nieruchomości: przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

KOMISJA PRZETARGOWA:
Adam Maleńki
Stanisław Kasprzyk
Józef Wojdała
Beata Zięba

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w okolicy ul. Przygranicznej w Modlnicy, gm. Wielka Wieś.
Forma i tryb zbycia: Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
Rodzaj: Nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ - na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) - ogłasza PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Wielka Wieś

Położenie nieruchomości

 

Nr działki

Obręb

nr KW


  1. (ha²)

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

(zł)

Wadium (zł)

 

okolice ul. Przygranicznej

 

 

 

132/5

132/6

132/7

132/8

132/9

132/10

132/11

132/12

132/13

 

0006

KR1P/00435596/7

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,13

 

 

 

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne                i usługowe –           symbol planu 6.MNU(3,u,h)

 

 

 

140 000,-

140 000,-

140 000,-

140 000,-

140 000,-

140 000,-

140 000,-

140 000,-

260 000,-

 

 

 

25 000,-

25 000,-

25 000,-

25 000,-

25 000,-

25 000,-

25 000,-

25 000,-

50 000,-

 

 

 

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w sali 204, w następujący sposób:

W DNIU 24.09.2014r.:                                   W DNIU 25.09.2014r.:
Działka nr 132/5 - godz. 8:30                 Działka nr 132/10 - godz. 9:00
Działka nr 132/6 - godz. 10:00               Działka nr 132/11 - godz. 10:30
Działka nr 132/7 - godz. 11:30               Działka nr 132/12 - godz. 12:00
Działka nr 132/8 - godz. 13:00               Działka nr 132/13 - godz. 13:30
Działka nr 132/9 - godz. 14:30

Nieruchomości nie są zabudowane. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są przedmiotowe nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14.08.2014r.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
•dowodu wpłaty wadium z adnotacją której działki dotyczy
•dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
•w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
•w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, tj. wydanego nie później niż 3 miesiące przed terminem przetargu, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
•Uczestnik przystępujący do przetargu składa pisemne oświadczenie, iż obejrzał przedmiot przetargu, wnikliwie zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i uwag oraz, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu i jego warunkami.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) - przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Wielka Wieś – Bank KBS O/Wielka Wieś 57 8591 0007 0040 0591 8786 0094 w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem.
WAŻNE! – w tytule przelewu należy zamieścić nr działki, której wadium dotyczy. Wpłata wadium nie zawierająca informacji o nr działki będzie uznana za nieprawidłowo wniesioną, a osoba wpłacająca nie będzie dopuszczona do przetargu.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.09.2014r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wielka Wieś.
Wadium uczestnika przetargu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Uczestnik, który wygra przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu w drodze podpisania aktu notarialnego. O terminie i miejscu podpisania aktu notarialnego zostanie on powiadomiony pisemnie w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia aktu notarialnego w podanym miejscu i czasie, organizator przetargu może odstąpić od jego zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji.
1.Nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXXVIII/178/2005 z dnia 11.03.2005r. (Dz. Urz. Woj. małopolskiego Nr 215 poz. 1446 z dnia 20.04.2005r) z późniejszymi zmianami.
2.Nabywca każdej z nieruchomości gruntowych niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
3.Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś , tel. 12 419 17 01-04 w.102
www.wielka-wies.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

oferta_Modlnica.pdf                 

podział.pdf                 


Data publikacji: 2014/08/16
Data wygaśnięcia: 2014/09/15

2014-08-14