Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym stref ochronnych ujęć wody oraz niektórych ustaleń planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/326/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 sierpnia 2013 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym stref ochronnych ujęć wody oraz niektórych ustaleń planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27.11.2014 r. do 17.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, w godzinach od 1000 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Wieś, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2014 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), prowadzone są postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2014-11-19