Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie ws. Budowy Północnej Obwodnicy Krakowa 

Sweco Engineering Sp. z o.o. , ul Wielicka 30, 30-552 Kraków, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, informuje, że w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia pn.:


BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY KRAKOWA W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S52 ODCINEK WĘZEŁ MODLNICZKA – WĘZEŁ KRAKÓW MISTRZEJOWICE


W związku z powyższym, w dniach od 26.04.2017 - 09.05.2017 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z: celami, zakresem i opisem ww. inwestycji, a także planem sytuacyjnym przebiegu trasy drogi, który będzie do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji, oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl  i stronie GDDKiA www.gddkia.gov.pl/pl/3515/Polnocna-Obwodnica-Krakowa-S52


Jednocześnie informujemy, że w ramach publicznych prezentacji rozwiązań projektowych w dniu 09.05.2017 w Sali Obrad Urzędu Gminy Wielka Wieś przy pl. Wspólnoty 1 w Szycach w godzinach 10:00 ÷ 16:30 będą pełnili dyżur projektanci opracowujący Koncepcję programową dla w/w inwestycji. O godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA.Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety, w terminie do dnia 22.05.2017r. z dopiskiem "Ankieta dot. budowy Północnej Obwodnicy Krakowa” pocztą na adres GDDKiA Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków bądź pocztą elektroniczną na adres sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl


Przesłane, podpisane uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.


Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z tym zastrzega się możliwość nie udzielania indywidualnych odpowiedzi na złożone wnioski. O miejscu i czasie udostępnienia ww. raportu, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez informację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś i oraz stronach internetowych Gminy i GDDKiA O/Kraków.


2017-04-24