Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci

Kolejne dofinansowanie zewnętrzne tym razem na „Przedszkole samorządowe w Czajowicach-ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Wielka Wieś”. Wartość projektu wynosi 1.356187,20 w tym kwota dofinansowania ze środków UE 1.152 757,20. Gmina Wielka Wieś wniesie wkład własny do projektu w wysokości 15% wartości całego projektu. Projekt będzie realizowany od 01.07.2018 do 31.08.2019r. Pozyskane środki pozwolą na zwiększenie o 70 liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wielka Wieś.W ramach projektu zostaną utworzone 3 oddziały przedszkolne, zakupione zostaną zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, przeprowadzone będą różnorodne zajęcia dodatkowe dla dzieci (zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia szachowe, zajęcia terenowe wyjazdowe, warsztaty tematyczne), zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści: logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i pracownicy obsługi. Projekt finansowany będzie ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne.

2017-10-09