Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: Małe granty

Wójt Gminy Wielka Wieś na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/460/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania w 2015 roku.

1. Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
Łączna, planowana w projekcie budżetu, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 37 000 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 30 000 zł.
- na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania – 20 000 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 8 000 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 10 000 zł.
- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000 zł.
- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 4 000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2015 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.

4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) należy składać do dnia 26 stycznia 2015 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś

5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 6 lutego 2015 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.

6. W 2014 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 30 000 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł.
- na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania – 20 000 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 7 000 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 10 000 zł.
- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000 zł.
- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 3 000 zł.

Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 pok. 201 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 w. 201.

2015-01-02