Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Wójt Gminy Wielka Wieś na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku, ogrodzenie boiska sportowego w Modlniczce, Budowa boiska bocznego wraz z ogrodzeniem w Giebułtowie.

1. Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
• Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Wielka Wieś, które będzie służyło realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
- poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wielka Wieś do działalności sportowej;
- zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
- pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wielka Wieś poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 280 000 zł.
• Ogrodzenie boiska sportowego w Modlniczce
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 70 000 zł.
• Budowa boiska bocznego wraz z ogrodzeniem w Giebułtowie
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 21 000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu
oraz kontroli ich wykorzystania.

3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2015 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.

4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w uchwale Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania należy składać do dnia 16 stycznia 2015 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś.

5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 31 stycznia 2015 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.

6. W 2014 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości:
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 250 000 zł.
- na zadanie „Wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie” – 35 000 zł.
- na zadanie „Dokończenie remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy” – 30 000 zł.
- na zadanie „Wykonanie zadaszenia nad trybuną sportową w Bęble” – 30 000 zł.

Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 pok. 201, 202 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 w. 201, 202.

Tagi dla strony:

2015-01-02