Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Podpisanie umowy POIiŚ

W dniu 23.01.2015 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wielka Wieś” w ramach działania 1.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Instytucja Wdrażająca, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Mrugałę – Prezesa Zarządu, a Gminą reprezentowaną przez Tadeusz Wójtowicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Syguły.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 28 894 531,69 PLN,

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 16 985 725,10 PLN i została obliczona w oparciu o lukę finansową zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i SW, wynoszącą 72,05%, odniesioną do oszacowanych kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków w wysokości 23 574 913,40 pln.

Naszej Gminie udzielone zostanie dofinansowanie na realizację projektu, w kwocie nie większej niż 14 437 866,33 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015 r.

Projekt obejmuje 15 zadań inwestycyjnych:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej ø 160 mm PE w Modlnicy wraz z komorą redukcyjną w miejscowości Modlnica, gmina Wielka Wieś;
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Giebułtów, przysiółek Podwikle;
3. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 PE w miejscowości Giebułtów ul. Orlich Gniazd;
4. Budowa sieci wodociągowej DN 90 PE w miejscowości Tomaszowice, ul. Spokojna;
5. Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo-cementowego;
6. Wyposażenie hydroforni w miejscowości Biały Kościół;
7. Budowa zbiorników wody pitnej i hydroforni wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Giebułtów;
8. Budowa dwóch zbiorników wodociągowych o pojemności użytkowej Vu=2x510m³, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego o pojemności użytkowej Vu=42m³, wraz z infrastrukturą techniczną tj. pomieszczeniem technicznym, kanałem przelewowo-spustowym, drenażem opaskowym, siecią wodociągową, kanałem energetycznym zasilającym, ogrodzeniem, komunikacją wewnętrzną i wjazdem na działkach o nr 673/2, 79/2 w miejscowości Modlnica, gmina Wielka Wieś;
9. System monitoringu obiektów wodociągowych;
10. Budowa kanalizacji sanitarnej ciągu głównego wraz z indywidualnymi pompowniami przydomowymi w miejscowości Modlnica, przysiółek Folwark;
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło, gmina Wielka Wieś;
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap II w miejscowości Czajowice, gmina Wielka Wieś;
13. Samochód do czyszczenia kanalizacji – WUKO.
14. System monitoringu pompowni ścieków;
15. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie;

oraz

16. Studium wykonalności;
17. Działania promująco – informacyjne;
18. Zarządzanie Projektem (JRP).

2015-01-23